Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 (APIV) navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015–2020. Akční plán je také podkladem pro zacílení výzev Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Akční plán obsahuje opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně prevence a nápravy předčasných odchodů ze vzdělávání. Dokument dále reflektuje navržené legislativní změny v novele školského zákona. Pro léta 2016 až 2018 se jedná o zavedení podpůrných opatření pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zavedení přesné evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí, o zpřesnění a sjednocení diagnostiky tak, aby byla žákům s jakýmkoli znevýhodněním či postižením nabídnuta adekvátní podpora v rámci vzdělávacího systému, a také o zavedení nového revizního systému v rámci diagnostiky poradenských zařízení.

APIV při svém zpracování vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015–2020.

 

Loading...

 


Zdroje:

MŠMT: 

http://www.vzdelavani2020.cz/ 

(Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a související dokumenty) 

http://www.vzdelavani2020.cz/det/81/hodnoceni-naplnovani-strategie-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-2020.html 

(Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020) 

Stanovená opatření akčního plánu (APIV) řeší 2 Individuální projekty systémové zaměřené na společné vzdělávání: APIV_A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem), jehož realizátorem je NÚV a projekt APIV_B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi), který realizuje NIDV. 

NIDV: 

http://www.nidv.cz/projekt-apiv 

NIDV: Inkluze v každodenním životě školy (Portál pro pedagogy, rodiče i zástupce veřejné správy):  

http://www.inkluzevpraxi.cz/ 

NÚV: 

http://www.nuv.cz/projekty/apiva