Chcete mít pořádek v legislativě související s inkluzí? Shrnuli jsme pro vás přehled aktuální legislativy a také změny ve školském zákoně a jeho novelách.


Aktuální právní rámec společného vzdělávání:

 • Školský zákon (ve znění účinném do 1. 9. 2016 a od 1. 9. 2016, dvouleté přechodné období)
 • Vyhláška č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016) - novely viz níže:


Hlavní změny proběhly v následujících:

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění novely č. 82/2015 Sb. (§ 16, 16a, 16b a 19)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění novely č. 197/2016 Sb.

Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Loading...

 


Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. („druhá novela vyhlášky“)

Od 1. ledna 2018 dochází na základě druhé novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u podpůrných opatření, která jsou poskytována dnes, případně začnou být poskytována do 31. prosince 2017.

Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začala školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začalo uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.

Prostředky státního rozpočtu určené školám a školským zařízením v případě využití asistenta pedagoga nově výslovně počítají i s nezbytnou nepřímou pedagogickou činností. 

Loading...

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2018 – přehled základních změn:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2 (nové materiály k uvedené vyhlášce)

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Čtěte také: Přehled hlavních změn, které přinesla novela vyhlášky č. 27/2016

 

Školské legislativní normy

Regionální školství se řídí primárně podle školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Dále podléhá nařízení vlády o soustavě oborů, vyhlášce č. 27/2016 Sb. a č. 72/2005 Sb. Kromě toho je třeba mít přehled o dalších prováděcích vyhláškách.

Podrobný přehled zákonů a vyhlášek pro regionální školství

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.  
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,
  v platném znění.
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základních uměleckých školách, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění.  
 • Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016 (ve znění č. 197/2016 Sb.).   
 • Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění (účinnost do 31. 8. 2016).
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (účinnost od 1. 9. 2016).   
 • Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016 (ve znění č. 202/2016 Sb.).   
 • Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění. Novelizace – 1. 9. 2016.  
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění.
 • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění.  

 

Mimoškolské legislativní normy

Abychom měli výčet kompletní, je třeba jmenovat zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (č. 155/1998 Sb.), zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.). Ve více obecné rovině se této tématiky týká občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) a zákoník práce (Zákon č. 262/2016 Sb., Zákoník práce).

Kde najít podrobný přehled právních předpisů a souvisejících dokumentů: