Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního pedagogického institutu, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním, zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.


Základní údaje

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.


Hlavní výstupy projektu (od začátku projektu do 31. 12. 2021)

Centrum podpory v každém kraji

Na všech krajských pracovištích NPI ČR fungují Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Krajští metodici a konzultanti mohou kromě konkrétní metodické a profesní podpory školám doporučit zařízení či organizace, které poskytují v daném regionu expertní služby, například v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální pedagogiky nebo dětské psychologie. V rámci konzultačních hodin se mohou na Centra obracet i rodiče.

Vyhledat pomoc je možné i na Mapě expertních služeb na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz.

 

Krajská síť škol

Základním pilířem projektu je vzdělávací a konzultační činnost realizovaná přímo ve školách a školských zařízeních zapojených do Krajské sítě škol projektu APIV B. V této síti zapojených škol, která byla vytvořena v letech 2017–2018, bylo zahrnuto celkem 355 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání ve všech krajích v ČR. Zapojené školy souhrnně zaměstnávají více než 10 000 pedagogů.

Polovina škol získala komplexní podporu – služby mentorů, koučů, odborných poradců a kurzy DVPP. Druhá polovina získala kurzy DVPP pro vedení školy i pro pedagogy zaměřené na problematiku společného vzdělávání.

Z 355 škol zapojených v krajské síti škol a školských zařízení byla ukončena spolupráce s 93 z nich k původně plánovanému datu ukončení etapy realizace projektu, tj. 30. 9. 2021. 262 škol mělo zájem pokračovat ve spolupráci i po tomto termínu, byly s nimi proto sepsány dodatky ke smlouvě o spolupráci. Během prodloužené etapy realizace tak mohou do 31. 8. 2022 nejen čerpat stávající služby a doplnit si potřebnou bagatelní podporu, ale také se zapojit do nových aktivit - platforem pro sdílení zkušeností. Cílem platforem je síťování škol a sdílení dobré praxe mezi nimi, stejně jako u stáží a setkání školních garantů.

 

Informační (motivační) semináře 

Po celé ČR probíhají informační semináře ke společnému vzděláváníCelkem jich zatím proběhlo 229 (4 657 účastníků). Semináře jsou určeny pedagogům, rodičům, odborné i široké veřejnosti a jsou do nich zapojováni vybraní experti, organizace a instituce. Informace o nich jsou zveřejňovány především prostřednictvím webu www.inkluzevpraxi.cz, krajských newsletterů a čtvrtletních newsletterů projektu APIV B. Dále pak pomocí sociálních sítí. Počet realizací byl negativně ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v ČR a celostátně přijímanými opatřeními souvisejícími s epidemií covid-19.

 

Individuální podpora profesního rozvoje, vzdělávací programy a kurzy DVPP

Cílem vzdělávání pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení je posílit kompetence spojené s řízením, zaváděním a praktickou realizací společného vzdělávání. K tomu slouží sada vzdělávacích programů vytvořených v projektu APIV A (ex-NÚV) a další vybrané v rámci vlastní realizace projektu APIV B (v nabídce je 33 programů). Nad původní rozsah projektu byly připravovány programy realizované on-line (12 webinářů je v nabídce k 12/2021). Od zahájení realizace projektu v 04/2017 bylo k 31. 12. 2021 realizováno 371 školení pro vedoucí pedagogické pracovníky škol, 2 203 školení pro pedagogy. Část realizovaných služeb proběhla v distanční formě. Velmi žádané jsou personalizované formy profesního rozvoje, které projekt rovněž zapojeným školám poskytuje (koučink, mentoring a expertní služby - k 31. 12. 2021 bylo realizováno 2 548 přímých mentorských konzultací a 1 619 přímých koučovacích konzultací a 1395 konzultací odborných poradců). 

Z průběžné evaluace vzdělávacích aktivit a analýzy pedagogických portfolií vyplývá vysoká spokojenost pedagogů a vnímaný přínos služeb projektu (přes 80 %).

V rámci projektu probíhala také realizace školení pro zástupce veřejné správy (k 31. 12. 2021 bylo realizováno 20 školení pro samosprávu a 4 školení pro státní správu). Převedení těchto aktivit do online podoby výrazně přispělo k zájmu účastníků o jejich absolvování (zejména u zástupců zřizovatelů z menších obcí a měst).

Národní tým kvalitních lektorů zahrnuje aktuálně 80 osob. Lektoři procházejí průběžně školeními odborné přípravy i v oblasti zvyšování lektorských a prezentačních dovedností (k 31. 12. 2021 bylo realizováno celkem 21 školení, přičemž od 10/2020 probíhají v nově schválené podobě formou online).

 

Projektový web Inkluzevpraxi,cz, interaktivní web Zapojmevšechny.cz a sociální sítě

Se zahájením projektu byla zřízena webová stránka projektu www.inkluzevpraxi.cz a následně také soukromá facebooková skupina Inkluze v praxi. Tento web slouží především jako platforma pro pedagogy ze zapojených škol a zapojené odborníky – interní sekce, ale i pro odbornou a širokou veřejnost. Obojí vykazuje kontinuální nárůst návštěvnosti. K 31. 12. 2021 měla facebooková skupina přes 1200 členů, také návštěvnost projektového webu stoupá.

Interaktivní web (aplikace) společného vzdělávání Zapojmevšechny.cz byl spuštěn do ostrého provozu v 06/2020. Jeho obsah je určen pro pedagogy, zřizovatele a rodiče a rozdělen do 9 tematických celků (problémových oblastí) spojených s inkluzivním vzděláváním, a to v rámci stále přibývajícího počtu článků, podcastů i videí. Ty doplňují vzorové dokumenty, metodiky, Encyklopedie pojmů společného vzdělávání, mapa expertních služeb (přehledná a veřejně dostupná databáze kontaktů na organizace, zařízení nebo pracoviště působící v jednotlivých krajích v oblasti společného vzdělávání) a poradna. Návštěvnost webu byla po spuštění podpořena krátkou inzertní kampaní a výkonovou reklamní kampaní ve vyhledávačích a nyní se pohybuje na hranici 15 tis. unikátních návštěvníků/měsíc. Dosah podporuje také facebooková stránka Zapojmevsechny.cz a zveřejňování obsahu ve facebookových skupinách s relevantním zaměřením.

Projekt rovněž zareagoval na uzavření škol natáčením webinářů na témata spojená se společným vzděláním v době nouzového stavu (spolupráce s asistentem pedagoga, žáci offline, činnost poraden apod.). Jednotlivé díly byl uveřejněny na YouTube kanále projektu.

Dalším důsledkem uzavření škol je úzká spolupráce s vysokými školami a organizací Člověk v tísni v rámci iniciativy „Fakulty doučují vedoucí k doučování žáků ZŠ prostřednictvím studentů VŠ (případně VOŠ). Jejich smyslem je zabránit vzniku či prohlubování významných rozdílů ve znalostech a dovednostech žáků. Projekt za tímto účelem vytvořil a spravuje webový formulář pro sběr poptávky základních škol, kterou distribuuje zainteresovaným fakultám či VOŠ.

 

Odborný panel spolupráce

Mezi spolupracujícími projekty dochází k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinaci aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu. Průřezovým tématem odborného panelu Spolupráce je kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů DVPP v oblasti společného vzdělávání.

Ve školním roce 2020/2021 byly zorganizovány 2 odborné panely Spolupráce, které se zabývaly kvalitou kurzů DVPP a poskytly doporučení jak pro realizační tým, tak pro budoucí nastavení systému dalšího vzdělávání, například v oblasti standardu studia pedagogiky pro asistenty pedagoga.

 

Odborná platforma společného vzdělávání

Projekt zřídil Odbornou platformu společného vzdělávání a jejím prostřednictvím připravil vyhodnocení etap Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 a následně navrhl Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, který byl v 12/2018 MŠMT přijat jako koncepční dokument. V neposlední řadě odborná platforma úspěšně vykonala metodickou a hodnotící roli při tvorbě školských inkluzivních koncepcí krajů (k 11/2020 konzultováno a vyhodnoceno všech 14 krajských koncepcí) a podílí se rovněž na monitoringu plnění ŠIKK a výběru příkladů dobré praxe k řešení podpory škol v disparitních krajích (s vazbou na Strategii 2030+). Monitoring ŠIKK byl dále aktualizován k listopadu 2021 na jednání odborné platformy za účasti krajských realizátorů ŠIKK a MŠMT. Vedle projednání stavu ŠIKK byly sdíleny konkrétní příklady dobré praxe k vyrovnání disparit mezi kraji a podány informace k plánovanému postupu MŠMT v rámci podpory územního plánování v krajích.

 

Zpracované analýzy a evaluace plnění APIV

Všechny aktivity projektu jsou pravidelně evaluovány a analyzovány. Výstupy jsou využity k cílené podpoře implementace APIV na úrovni škol a dalších aktérů společného vzdělávání.

 

Klíčové aktivity projektu:

 

KA 01 – Metodicko-koordinační sítě: V každém kraji funguje při Centrech podpory Národního pedagogického institutu Centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionu. Centra poskytují všem zájemcům z řad pedagogů, včetně vedoucích pedagogických pracovníků škol, poradenské, konzultační a vzdělávací služby při zavádění společného vzdělávání. V každém kraji se do projektu zapojilo nejméně 24 škol a školských zařízení.

KA02 – Vzdělávání: Cílovým skupinám pedagogických pracovníků nabízíme vzdělávací programy vytvořené a pilotně ověřené realizátorem tématu a Národním ústavem pro vzdělávání. Jejich absolvováním se účastníkům prohlubuje odborná kvalifikace i jejich kompetence v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků.

KA03 – Veřejnost: Cílem této aktivity je informovat veřejnost o smyslu společného vzdělávání, šířit kvalitní, ověřené informace, know-how a příklady dobré praxe a vyvracet mýty, které kolem inkluze panují. Další těžiště této aktivity spočívá v informačních seminářích, které jsou organizovány ve všech krajích ČR. Důležitým zdrojem informací pro odbornou i širokou veřejnost jsou weby www.inkluzevpraxi.cz a www.zapojmevsechny.cz a komunikace na sociálních sítích, především na facebookové stránce Zapojmevsechny.cz, ve skupině Inkluze v praxi a v dalších relevantních skupinách.

KA04 – Evaluace: V rámci aktivity probíhá kontinuální evaluace všech produktů projektu (DVPP, mentoringu, koučinku, expertních služeb ad.). Odborná platforma společného vzdělávání zajišťuje prostřednictvím expertní činnosti průběžné vyhodnocování a revizi implementace APIV.

KA05 - Spolupráce: Pro zajištění efektivní podpory cílových skupin a koordinaci projektových aktivit probíhá úzká spolupráce realizačních týmů systémových projektů. Mezi projekty dochází k výměně zkušeností se společným vzděláváním a dalším vzděláváním pedagogů na jednáních odborného panelu. V rámci této aktivity probíhá rovněž komunikace se zástupci vysokých škol při zprostředkovávání doučování pro žáky základních škol.

KA06 – Řízení projektu: Účelem této aktivity je zajistit kvalitní řízení a dokumentování procesů projektu v souladu s pravidly OP VVV a metodikou řízení projektů PRINCE2.