Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi běžel do 31. 12. 2022 pod hlavičkou Národního pedagogického institutu. Zaměřoval se na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho dosahoval především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním, zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.


Základní údaje

Projekt byl spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_16_020 pro individuální projekty systémové II v PO3

Typ projektu: Individuální projekt systémový

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022

Cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků (managementu škol a školských zařízení, učitelů, vychovatelů, pedagogů volného času aj.) potřebné k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání.


Hlavní výstupy projektu (od začátku projektu do 31. 12. 2022)

 

Centrum podpory v každém kraji

Na všech krajských pracovištích NPI ČR fungovala Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání. Krajští metodici a konzultanti mohli kromě konkrétní metodické a profesní podpory školám doporučit zařízení či organizace, které poskytují v daném regionu expertní služby, například v oblasti zdravotního či sociálního znevýhodnění, poradenské činnosti, speciální pedagogiky nebo dětské psychologie. V rámci konzultačních hodin se mohli na Centra obracet i rodiče.

Vyhledat pomoc je stále možné i v Mapě expertních služeb na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz.

 

Krajská síť škol

Základním pilířem projektu byla vzdělávací a konzultační činnost realizovaná přímo ve školách a školských zařízeních zapojených do Krajské sítě škol projektu APIV B. V této síti zapojených škol, která byla vytvořena v letech 2017–2018, bylo zahrnuto celkem 355 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání ve všech krajích v ČR, které v rámci projektu obdržely systémovou vzdělávací podporu. Zapojené školy souhrnně zaměstnávaly více než 10 000 pedagogů.

Více než polovina škol získala tzv. komplexní podporu – služby mentorů, koučů, odborných poradců a kurzy DVPP. Druhá část škol získala kurzy DVPP pro vedení školy i pro pedagogy zaměřené na problematiku společného vzdělávání.

Z 355 škol zapojených v krajské síti škol a školských zařízení byla ukončena spolupráce s 93 z nich k původně plánovanému datu ukončení etapy realizace projektu, tj. k 30. 9. 2021. 262 škol mělo zájem pokračovat ve spolupráci i po tomto termínu, byly s nimi proto sepsány dodatky ke smlouvě o spolupráci. Během prodloužené etapy realizace tak mohly do 31. 8. 2022 nejen čerpat stávající služby a doplnit si potřebnou bagatelní podporu, ale také se zapojit do nových aktivit – informačně-vzdělávacích programů a platforem pro sdílení zkušeností, jejichž cílem bylo síťování škol a sdílení dobré praxe mezi nimi. 

 

Informační (motivační) semináře 

Po celé ČR probíhaly po celou dobu projektu informační semináře ke společnému vzděláváníCelkem jich proběhlo 280 + 1 bonusový v Karlovarském kraji a účastnilo se jich celkem 5 932 účastníků. Semináře byly určeny pedagogům, rodičům, odborné i široké veřejnosti a zapojováni do nich byli vybraní experti, organizace a instituce. Informace o nich byly zveřejňovány především prostřednictvím webu www.inkluzevpraxi.cz, krajských newsletterů a čtvrtletních newsletterů projektu APIV B. Dále pak pomocí sociálních sítí. Počet realizací byl negativně ovlivněn vyhlášením nouzového stavu v ČR a celostátně přijímanými opatřeními souvisejícími s epidemií covid-19. Od 1. 9. 2022 byla schválena možnost realizovat informační semináře také on-line formou. 

 

Individuální podpora profesního rozvoje, vzdělávací programy a kurzy DVPP

Cílem vzdělávání pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení bylo posílit kompetence spojené s řízením, zaváděním a praktickou realizací společného vzdělávání. K tomu sloužila sada vzdělávacích programů vytvořených v projektu APIV A (ex-NÚV) a další vybrané v rámci vlastní realizace projektu APIV B (v nabídce bylo 32 prezenčních programů). Nad původní rozsah projektu byly připravovány programy realizované on-line (postupně bylo 09/2019 dodáno do nabídky 12 webinářů), a v 02/2022 byly do nabídky přidány ještě čtyři informačně vzdělávací programy, také ve formě webinářů. Od zahájení realizace projektu bylo od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2022 realizováno 360 školení pro vedoucí pedagogické pracovníky škol1 921 školení pro pedagogy. Část realizovaných služeb proběhla v distanční formě. Velmi žádané byly personalizované formy profesního rozvoje, které projekt zapojeným školám rovněž poskytoval (koučink, mentoring a expertní služby - k 31. 8. 2022 bylo realizováno 2 230 přímých mentorských konzultací, 1 787 přímých koučovacích konzultací, 1 616 konzultací odborných poradců, 151 supervizních setkání, 88 stáží a 66 platforem pro sdílení zkušeností.

Z průběžné evaluace vzdělávacích aktivit a analýzy pedagogických portfolií vyplývá vysoká spokojenost pedagogů a vnímaný přínos služeb projektu (přes 80 %).

V rámci projektu probíhala také realizace školení pro zástupce veřejné správy (k 31. 8. 2022 bylo realizováno 20 školení pro samosprávu a 4 školení pro státní správu). Převedení těchto aktivit do online podoby výrazně přispělo k zájmu účastníků o jejich absolvování (zejména u zástupců zřizovatelů z menších obcí a měst).

Národní tým kvalitních lektorů zahrnoval cca 100 osob. Lektoři procházeli průběžně školeními odborné přípravy i v oblasti zvyšování lektorských a prezentačních dovedností (k 31. 8. 2022 bylo realizováno celkem 27 školení, přičemž od 10/2020 probíhala v nově schválené podobě formou online).

 

Projektový web Inkluzevpraxi.cz, interaktivní aplikace Zapojmevšechny.cz a sociální sítě

Se zahájením projektu byla zřízena webová stránka projektu www.inkluzevpraxi.cz a následně také soukromá facebooková skupina Inkluze v praxi. Tento web sloužil především jako platforma pro pedagogy ze zapojených škol a zapojené odborníky – interní sekce, ale i pro odbornou a širokou veřejnost. Obojí stále vykazují kontinuální nárůst návštěvnosti. K 31. 10. 2022 měla facebooková skupina přes 1 800 členů. 

Interaktivní web (aplikace) společného vzdělávání Zapojmevšechny.cz byl spuštěn do ostrého provozu v 06/2020. Jeho obsah je určen pro pedagogy, zřizovatele a rodiče a rozdělen do 9 tematických celků (problémových oblastí) spojených s inkluzivním vzděláváním, a to v rámci stále přibývajícího počtu článků, podcastů i videí. Ty doplňují vzorové dokumenty, metodiky, Encyklopedie pojmů společného vzdělávání, mapa expertních služeb (přehledná a veřejně dostupná databáze kontaktů na organizace, zařízení nebo pracoviště působící v jednotlivých krajích v oblasti společného vzdělávání) a poradna. Návštěvnost webu byla po spuštění podpořena krátkou inzertní kampaní a výkonovou reklamní kampaní ve vyhledávačích a nyní se pohybuje na hranici 16 tis. unikátních návštěvníků měsíčně. Dosah podporuje také facebooková stránka Zapojmevsechny.cz a zveřejňování obsahu ve facebookových skupinách s relevantním zaměřením.

Projekt rovněž zareagoval na uzavření škol natáčením webinářů na témata spojená se společným vzděláním v době nouzového stavu (spolupráce s asistentem pedagoga, žáci offline, činnost poraden apod.). Jednotlivé díly byl uveřejněny na YouTube kanále projektu.

Důsledkem uzavření škol během koronakrize byla úzká spolupráce s vysokými školami a organizací Člověk v tísni v rámci iniciativy „Fakulty doučují vedoucí k doučování žáků ZŠ prostřednictvím studentů VŠ (případně VOŠ). Jejich smyslem bylo zabránit vzniku či prohlubování významných rozdílů ve znalostech a dovednostech žáků. Projekt za tímto účelem vytvořil a spravuje webový formulář pro sběr poptávky základních škol, kterou distribuuje zainteresovaným fakultám či VOŠ. Tato iniciativa dále pokračuje bez ohledu na ukončení projektu. Ve školním roce 2022/23 byla rozšířena i o doučování žáků středních škol. To znamená, že ZŠ a SŠ mohou žádat prostřednictvím formuláře studenty VŠ/VOŠ pro doučování svých žáků.

 

Odborný panel spolupráce

Mezi spolupracujícími individuálními projekty systémovými docházelo k výměně zkušeností se společným vzděláváním a koordinaci aktivit a výstupů projektů na platformě odborného panelu. Průřezovým tématem odborného panelu Spolupráce byla kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů DVPP v oblasti společného vzdělávání.

Během projektu bylo realizováno celkem 12 jednání odborného panelu Spolupráce, které se zabývaly kvalitou DVPP ve společném vzdělávání a souvisejícími tématy. Jednání poskytla doporučení jak pro realizační tým, tak pro budoucí nastavení systému dalšího vzdělávání, například v oblasti standardu studia pedagogiky pro asistenty pedagoga.

 

Odborná platforma společného vzdělávání

Projekt zřídil v rámci KA Evaluace Odbornou platformu společného vzdělávání, která vznikla s cílem vyhodnocovat implementaci společného vzdělávání v ČR. Předpokladem k tomu byla úzká spolupráce jejích členů (zástupců veřejné správy, nestátních neziskových organizací, profesních asociací, sdružení a spolků, stejně jako akademické sféry). Její činnost byla po naplnění svých cílů dvakrát prodloužena.

Jejím prostřednictvím bylo připraveno vyhodnocení etap Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 a následný návrh Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, který byl v 12/2018 přijat jako podklad pro koncepční dokument MŠMT. V neposlední řadě odborná platforma úspěšně vykonala metodickou a hodnotící roli při tvorbě školských inkluzivních koncepcí krajů tzv. ŠIKK (konzultováno a vyhodnoceno bylo všech 14 krajských koncepcí). Podílela se rovněž na monitoringu plnění ŠIKK a výběru příkladů dobré praxe k řešení podpory škol v disparitních krajích (s vazbou na Strategii 2030+). Monitoring ŠIKK byl završen jednáním členů odborné platformy za účasti krajských realizátorů ŠIKK a MŠMT. Vedle projednání stavu ŠIKK byly sdíleny konkrétní příklady dobré praxe k vyrovnání disparit mezi kraji a podány informace k plánovanému postupu MŠMT v rámci podpory územního plánování v krajích.

 

Zpracované analýzy a evaluace plnění APIV

Všechny aktivity projektu byly pravidelně evaluovány a analyzovány. Výstupy byly využity k cílené podpoře implementace APIV na úrovni škol, dalších aktérů společného vzdělávání, ale i realizačního týmu.

 

 

Klíčové aktivity projektu:

 

KA 01 – Metodicko-koordinační sítě: V každém kraji fungovalo při Centrech podpory Národního pedagogického institutu Centrum podpory pro společné vzdělávání pomáhající školám a školským zařízením přímo v regionu. Centra poskytovala všem zájemcům z řad pedagogů, včetně vedoucích pedagogických pracovníků škol, poradenské, konzultační a vzdělávací služby při zavádění společného vzdělávání. V každém kraji se do projektu zapojilo nejméně 24 škol a školských zařízení, jimž Centra podpory zprostředkovávala vzdělávací služby, mentoring, koučování, supervizi, zprostředkovával odborné stáže a jiné (expertní) služby dle individuální potřeby dané školy či jednotlivých pedagogů.

KA02 – Vzdělávání: Cílovým skupinám pedagogických pracovníků byly nabízeny vzdělávací programy vytvořené a pilotně ověřené realizátorem tématu ze strany sesterského projektu Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV A), původně při Národním ústavu pro vzdělávání. V rámci aktivity byli rekrutováni lektoři a průběžně vyhodnocována jejich kvalita. Tak se zajišťovalo, aby se absolvováním vzdělávacích programům účastníkům skutečně prohloubila odborná kvalifikace a kompetence v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků. Vedle toho aktivita zajišťovala proškolení, rekrutaci a supervizi koučů a mentorů, kteří dále doplňovali nabídku služeb a podporovali rozvoj v rámci projektu získaných znalostí a dovedností.

KA03 – Veřejnost: Cílem této aktivity bylo informovat veřejnost o smyslu společného vzdělávání, šířit kvalitní, ověřené informace, know-how, příklady dobré praxe a vyvracet mýty, které kolem inkluze panují. Další těžiště této aktivity spočívalo v informačních seminářích, které byly organizovány ve všech krajích ČR. Důležitým zdrojem informací pro odbornou i širokou veřejnost byly weby www.inkluzevpraxi.cz a www.zapojmevsechny.cz a komunikace na sociálních sítích, především na facebookové stránce Zapojmevsechny.cz, ve skupině Inkluze v praxi a v dalších relevantních skupinách.

KA04 – Evaluace: Evaluační činnosti zahrnovaly činnost Odborné platformy společného vzdělávání a interní evaluaci projektu. V rámci interní evaluace byla zpracována metodika výběrových kritérií škol zapojených v projektu APIV B, dále pak vstupnívýstupní šetření zapojených škol. Další aktivity kontinuálně monitorovaly kvalitu poskytované podpory zapojeným školám jako další vzdělávání, mentoring, koučink, expertní služby, stáže, supervize nebo diskusní platformy. Šetření se orientovala na zpětnou vazbu cílových skupin projektu ihned po akci / poskytnuté podpoře (řízení jednotlivých aktérů, životního cyklu produktů, nabídky v centrech podpory apod.). Zároveň se kontinuálně zpracovávala data o využití získaných poznatků v praxi pedagogů. Průběžné evaluační výstupy tak sloužily i jako systémový kontrolní mechanismus projektu.

KA05 - Spolupráce: Pro zajištění efektivní podpory cílových skupin a koordinaci projektových aktivit probíhala úzká spolupráce realizačních týmů systémových projektů. Mezi projekty docházelo k výměně zkušeností se společným vzděláváním a dalším vzděláváním pedagogů na jednáních odborného panelu. V rámci této aktivity probíhala rovněž komunikace se zástupci vysokých škol při zprostředkovávání doučování pro žáky základních škol.

KA06 – Řízení projektu: Účelem této aktivity bylo zajistit kvalitní řízení a dokumentování procesů projektu v souladu s pravidly OP VVV a metodikou řízení projektů PRINCE2.