Má cenu vypracovat IVP jen na několik týdnů před koncem školního roku? Kdy má škola začít dítě podle IVP vzdělávat? A jaké jsou zákonné lhůty?  


IVP podle § 16 odst. 2 písm. f) novely školského zákona je pro žáka podpůrným opatřením (PO) a vztahuje se proto na něj vše, co na ostatní PO. Současně má svá specifika. Mezi ně patří i to, že má být vypracován do 1 měsíce viz §3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.), nikoliv v lhůtě 4 měsíců, která se vztahuje na poskytování PO podle §16 odst.3. této vyhlášky.  A to je důležité, protože dítě tak dostane v průběhu školního roku IVP jako PO bez zbytečné prodlevy v podstatě okamžitě. V průběhu roku se však IVP vypracovává v podstatě jen pro ty děti, kterým ho školní poradenské zařízení (ŠPZ) nově přiznalo, jinak by ho škola měla mít připravený hned na začátku školního roku.

 

Na jakou dobu a kdy se IVP připravuje?

V případě dětí, které se už podle IVP vzdělávaly, nebo kterým nově od příštího školního roku ŠPZ IVP přiznalo, pak platí, že se připravuje na celý školní rok. Tedy ne na dobu platnosti rozhodnutí ŠPZ o vzdělávání konkrétního dítěte. IVP má být vypracováván na celý školní rok, nikoli jen na jeho část – zde se jedná o faktickou výjimku nově přiznaných IVP v průběhu školního roku. Jde tedy o dobu od 1. září jednoho kalendářního roku do 31. srpna kalendářního roku následujícího, nikoli jen do ukončení výuky 30. června. IVP pokrývá celou dobu školního roku - tj. včetně prázdnin. I v době hlavních letních prázdnin může být dítě zkoušeno a při tomto zkoušení bude škola postupovat podle platného IVP.

Pokud má IVP platit po dobu celého školního roku, pak je důležité, aby byl už 1. září připraven. Nejjednodušší je si návrh IVP připravit včetně projednání se ŠPZ a rodiči (nebo jinými zákonnými zástupci) dítěte a na samém počátku roku plán jen doplnit či upravit a začít podle něj dítě vzdělávat v podstatě ihned. Škola by navíc měla mít posouzené i alternativy pro případ náhlé změny v průběhu roku, nejen na jeho počátku

U dětí, které se už podle IVP vzdělávají a mají ho jako PO i pro příští školní rok, pak ŠPZ uvádí datum od počátku příštího školního roku proto, že pro stávající školní rok má dítě IVP vypracován a není proto ani formální, ani faktická potřeba na dobu několika málo týdnů toto stávající a platné IVP vypracovávat znova. 

Naopak pro dítě, které IVP zatím nemělo, může i IVP na několik málo týdnů znamenat podporu, hlavně pokud se do něj napíší věci, které pomohou škole řešit akutní situaci spojenou se vzděláváním konkrétního dítěte. Takové IVP do konce školního roku může být efektivním základem pro jeho další rozpracování pro příští školní rok. I zde platí výše uvedené, tedy že škola by měla i v tomto případě IVP na další školní rok předem rozpracovat tak, aby se podle něj dítě mohlo vzdělávat co nejdříve, ne až po několika týdnech příprav.

 

Zákonné lhůty

Obecná lhůta 4 měsíců pro zahájení poskytování PO (včetně IVP) se vztahuje hlavně na zajištění poskytování PO, kdy jde o nově identifikovanou povinnost školy. Tam, kde školy vědí, že za několik měsíců budou IVP jako PO poskytovat, je tato lhůta v podstatě jen formální. Pokud by školy nevypracovaly IVP, včetně zajištění spolupráce se ŠPZ a rodiči dítěte ani do konce září,  jde o formální porušení lhůty 1 měsíce stanovené ve vyhlášce. 

Pokud by přesto škola začala dítě vzdělávat podle IVP až těsně před vypršením obecné lhůty 4 měsíců, musela by dokládat, že skoro celé tři měsíce existovaly takové překážky, které  dřívější vypracování IVP objektivně znemožňovaly. V tomto případě existuje snad jen jeden obhajitelný důvod a to neposkytnutí informovaného souhlasu  rodičů dítěte s poskytováním daného PO, v tomto případě IVP. Pokud by nebylo IVP poskytnuto od počátku roku, ale až v jeho průběhu jen proto, že ho škola začala připravovat až po několika týdnech či měsících, by navíc šlo o nerespektování doby poskytování, která se vztahuje na celý školní rok.