Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

Dotaz:

Dobrý den, 

prosím o radu, jak postupovat při vzdělávání žákyně, která opakuje 1. ročník. Učila se podle učebnic základní školy praktické. Nově bude začleněna mezi 22 žáků 1. ročníku běžné základní školy. Jak má probíhat výuka, když budu učit 22 žáků dle učebnic ZŠ a 1 žákyně bude mít asistenta pedagoga a učebnice praktické školy?

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

Dobrý den,

na základě zmíněné praktické škole usuzuji, že se jedná o žákyni s lehkým mentálním postižením (dále LMP): 

 • při vzdělávání žákyně s LMP je třeba důsledně vycházet především z „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“, v němž by měla být i relevantní doporučení ke vzdělávání žákyně v oblasti organizace a metod výuky i hodnocení žákyně, jimiž by se škola měla řídit;

 • tato doporučení jsou součásti přiznaných podpůrných opatření při vzdělávání a je nutné respektovat právo žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami na jejich uplatňování;

 • Vy jako pedagog máte právo se školským poradenským zařízením (dále ŠPZ) vhodné postupy při vzdělávání žákyně konzultovat; nutné je také průběžně vyhodnocovat účinnost nastavených podpůrných opatření, realizovat pedagogickou diagnostiku;

 • při výuce se určitě nejedná pouze o využívání konkrétních učebnic, ale i zařazování rozmanitých pedagogických strategií; je nutné uplatňovat potřebnou diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu, učitel by měl cíleně využívat podnětné výukové strategie za účelem uspokojení různých potřeb žáků, např. v malotřídní škole, v níž učitel vyučuje zároveň žáky dvou i více ročníků, také připravuje výuku pro více skupin žáků s různou úrovní zvládnutí učiva, všichni mají např. matematiku, ale všichni se neučí stejný vzdělávací obsah, podobně lze postupovat i při plánování a realizaci výuky ve třídě, v níž jsou začleněni žáci s různou mírou potřeby podpůrných opatření, tedy i v případě žákyně s LMP; 

 • metodickou podporu v této oblasti by měli pedagogům školy poskytovat rovněž pracovníci školního poradenského pracoviště, tedy výchovný poradce, školní metodik prevence, popřípadě školní psycholog či školní speciální pedagog: toto pracoviště působí v každé škole a tito pracovníci by Vás měli odborně vést při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

 • neznám důvody, proč žákyně opakuje ročník, ale za zvládnutý vzdělávací obsah má žákyni škola hodnotit vždy v souladu právě s doporučenými postupy ŠPZ; to znamená, že žákyni s LMP nemůže škola hodnotit a srovnávat s tím, jakých výstupů dosahují ostatní žáci bez LMP v tomtéž ročníku;

 • v tomto smyslu je potřeba pracovat také s třídním kolektivem, ostatním spolužákům vysvětlit souvislosti; to, že žák s LMP „zaostává“ za ostatními spolužáky, vychází z podstaty jeho mentálního postižení, nemůže tedy dosahovat stejných výstupů;

 • je to  podobné, jako bychom např. zcela nesmyslně požadovali po žákovi s tělesným postižením, aby plnil stejné požadavky ve vyučovacím předmětu tělesná výchova a dalších předmětech, v nichž je z důvodu svého postižení, jakkoliv omezen (takto by se daly uvádět další příklady pro žáky se zrakovým nebo sluchovým postižením apod.);

 • v jakémkoliv školní třídě pracují pedagogové s heterogenním kolektivem, v němž přirozeně projevují jednotliví žáci své individuální vzdělávací potřeby;

 • úkolem a posláním učitele je rozvíjet každého žáka s ohledem na jeho učební dovednosti, schopnosti a možnosti; prvotně k tomu všechny pedagogy zavazuje stěžejní právní předpis pro školství, a to zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který už v § 2 upravuje zásady a cíle vzdělávání a v něm v odst. 1 písm. b) uvádí jako jednu ze zásad právě zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce;

 • důležité je, aby žákyně s LMP nebyla přetěžována a deprivována neúměrně vysokými nároky, aby byl zároveň vhodně podpořen její maximální vzdělávací potenciál;

 • nevím, zda budete mít ve třídě k dispozici asistenta pedagoga, pokud ano, tak jak vyplývá z názvu pozice, je to asistent pedagoga, který svou činností ve třídě napomáhá začleňování žáka při vzdělávání, v případě potřeby mu poskytuje účinnou podporu; při dobře nastavené spolupráci a vzájemné interakci s pedagogem může účinně podpořit žáka se zaměřením pozornosti a soustředěním, se zvládnutím pro něj náročných dovedností, rozdělením úkolů na menší části po jednotlivých krocích, individuální dopomoci při plnění úkolů, manipulaci s pomůckami, poskytováním emocionální podpory; důležité je nebát se intenzivnějšího zapojení do průběhu vzdělávání, vzájemné interakce s pedagogem v širším spektru činností, podmínkou je společné plánování i vyhodnocování pedagogického procesu;

 

Další tipy najdete také na stránkách Zapojmevšechny.cz:

 

Vzdělávání dětí s mentálním postižením, podpůrná opatření a kompenzační pomůcky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pomůcky pro žáky s PAS, ADHD a mentálním postižením – část I. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pomůcky pro žáky s PAS, ADHD a mentálním postižením – část II. | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

 
 • výuka v kmenové třídě může být v přiměřené míře kombinována s výukou individuální; učitel se může i při vyučování individuálně věnovat žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami ve chvílích, kdy např. ostatní žáci mají samostatnou práci, aktivity ve skupinách, kdy na ně dohlíží asistent pedagoga apod.; tuto výuku může učitel kombinovat s individuální prací žáka s asistentem pedagoga ve třídě i mimo třídu v klidné místnosti např. k docvičení konkrétního učiva při zachování podmínky, že asistent pedagoga je metodicky veden učitelem;

 • dalšími formami podpory žákyně může být pedagogická intervence, kterou poskytuje sama škola, postupovat by měla dle potřeb žáka; u žáka s LMP se využívá v případech, kdy žák v určitých dovednostech selhává a potřebuje více času na jejich osvojení; organizace průběhu pedagogické intervence a její personální zajištění je plně v kompetenci ředitele školy, toto podpůrné opatření může být poskytováno všemi pedagogickými pracovníky školy; 

 • ŠPZ může doporučit předmět speciálně pedagogické péče, přičemž nastavuje jeho rozsah i náplň dle konkrétních potřeb žáka, tento předmět může vyučovat učitel se speciálně pedagogickým vzděláním; předmět speciálně pedagogické péče neslouží k doučování žáka, ale doporučuje se v případě, je-li potřeba rozvíjet specifická oslabení, je zaměřen na oblast řečové výchovy, grafomotorických dovedností, logopedických obtíží, vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace apod.