Asistenti pedagoga se v posledních letech stále častěji stávají důležitou posilou pedagogických týmů ve školách, pomáhají v práci učitelům, ve výuce podporují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i ostatní žáky. Devítidílný seriál o důležitých krocích k nastavení spolupráce asistenta pedagoga a učitele vznikl ve spolupráci s odborníkem Zbyňkem Němcem na webu Zapojmevšechny.cz. V seriálu se na praktických příkladech dozvíte o náplni práce asistenta pedagoga, jeho pravomocech, komunikaci s rodiči a dalších důležitých aspektech jeho práce, aby to ve třídě i ve škole fungovalo co nejlépe a všichni se tam cítili dobře. Pojďme se podívat na témata jednotlivých dílů!

 

 

Jeden z klíčů k úspěchu dobrého začlenění asistenta pedagoga se nachází hned na začátku, při samotném nástupu asistenta do školy a třídy – asistenta pedagoga je potřeba přiměřeným a správným způsobem představit všem účastníkům vzdělávání, učitelům, žákům i jejich rodičům. V prvním le seriálu se tedy dozvíte, jak usnadnit asistentovi fungování ve třídě a jak připravit na jeho působení žáky i jejich rodiče.

 

Klíčovou podmínkou pro správné fungování pozice asistenta pedagoga je dobrá spolupráce s učitelem. Spousta důležitých předpokladů pro vytvoření spolupracující dvojice učitele a asistenta vzniká hned v počátcích, kdy asistent nově nastupuje do třídy – už v této chvíli jsou důležitá jak očekávání a nastavení učitele, tak i asistenta. Ve druhém dílu seriálu se soustředíme na to, jak co nejlépe jejich spolupráci nastavit.

 

Především v počátcích je pro asistenta nezbytné, aby měl potřebné vedení ze strany pedagogů školy – aby měl poblíž někoho, kdo mu poradí, co a kdy je potřeba, koho se bude moct ptát na všechny nejasnosti. Ve třetím díle seriálu se dozvíte, jakou roli mohou hrát výchovný poradce školy i další pedagogové, i kde jinde může AP hledat odborné poradenství a konzultace (i online), aby svou práci prováděl co nejlépe.

 

Ve čtvrtém díle seriálu se zaměřujeme na náplň práce asistenta. Ta se odvíjí od stupně vzdělání a jeho kvalifikace. Jak se to promítá do spolupráce s učitelem a rodiči žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?

 

To, jak pedagogický pracovník přistupuje k dětem, ale i ke svým kolegům nebo k rodičům žáků, často zásadně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Etika by obecně měla být nejdůležitějším hlediskem při veškeré činnosti všech zaměstnanců škol, jak pedagogických, i nepedagogických. U asistentů pedagoga je etické jednání dvojnásob důležité, obvykle totiž pracují s cílovou skupinou, která je dvojnásob zranitelná – nejenže jde o děti, ale navíc jde o děti s postižením nebo znevýhodněním, které jsou na podpoře závislé více než jejich běžní vrstevníci. Proto se v pátém díle seriálu společně podíváme na to, z jakých základních principů by měla etika v asistentské profesi vycházet a kde jsou tyto principy ukotvené v legislativních dokumentech.

 

Jak mohou vypadat společné přípravy a reflexe výuky asistenta pedagoga s učitelem? A mohou se asistenti ve spolupráci s učitelem zapojit také do hodnocení žáků? Na tyto a několik dalších otázek odpovídáme v šestém díle seriálu.

 

U každého asistenta může kvalitní výkon v rámci profese znamenat něco trochu jiného, proto jsou kritéria kvality jejich práce i jejich nastavení poměrně složitým tématem. Jinak vypadá práce v mateřské nebo základní škole, jiná je práce asistentů u žáků s těžkým zdravotním postižením či u žáků se sociálním znevýhodněním, další odlišností jsou v práci asistentů ve školách hlavního vzdělávacího proudu a ve školách speciálních. Stejně jako se liší povaha práce asistentů, liší se často i pohled na nastavení kritérií kvality jejich činnosti. Tomu se věnuje díl sedmý.

 

Protože je ve školách velký počet žáků se sociálním znevýhodněním, věnujeme se v osmém díle seriálu podpoře asistentů pedagoga právě jim. Tato skupina zahrnuje děti z chudých rodin, děti z rodin s nízkou úrovní vzdělání, kde rodiče nemají potřebné znalosti k domácí přípravě dítěte, děti z rodin cizinců, které nemluví dobře česky, nebo i děti ze sociálně vyloučených lokalit, které bývají z různých důvodů ohrožené absencemi ve školní docházce. U všech těchto dětí a žáků může být pomoc asistentů pedagoga klíčovým nástrojem podpory jejich vzdělávání.

 

V posledním, devátém díle, se dozvíte, jak mohou asistenti pedagoga pomáhat v této náročné době při distanční výuce. Tento text je postaven na základě zkušeností z posledních dvou let, kdy byli pedagogové i školy vystaveni zavření škol a nově online výuce a museli se s tím poprat. Nasbírejte inspiraci pro případné karantény a další online výuku!

 

Partnerem sekce Asistenti pedagoga na webu Zapojmevšechny.cz je portál www.asistentpedagoga.cz a obecně prospěšná společnost Nová škola. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. je speciální pedagog, který sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu www.asistentpedagoga.cz.

 

Zaujalo vám téma? Všechny díly seriálu najdete zde:

  1. Tipy pro třídního učitele: Jak představit asistenta pedagoga kolegům, žákům i rodičům?

  2. Nastavení spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga

  3. Metodické vedení asistenta pedagoga

  4. Náplň práce asistenta pedagoga a jeho spolupráce s učitelem a rodiči

  5. Etika a diskriminace při výkonu povolání asistenta pedagoga

  6. Spolupráce asistenta pedagoga a učitele a hodnocení žáků

  7. Nastavení kritérií kvality práce asistenta pedagoga

  8. Podpora žáka se sociálním znevýhodněním ze strany asistenta pedagoga

  9. Možnosti využití asistenta pedagoga v době distanční výuky

 

Pokud nechcete minout některý z nových článků a podcastů, sledujte také facebookovou stránku webu Zapojmevšechny.cz nebo se přidejte do skupiny Inkluze v praxi!