Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den,

mám dotaz, za jakých podmínek může být žákovi zrušena výuka druhého cizího jazyka, když má žák v doporučení ŠPZ uvedena podpůrná opatření (PO) 3. stupně bez individuálního vzdělávacího plánu (IVP) s asistentem pedagoga? U žáka se jedná o podpůrná opatření stanovená na základě narušené komunikační schopnosti z důvodu dysfázie, z těchto důvodů jsme žádali v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP), aby byl žákovi zrušen jazyk. V PPP však tvrdí, že pokud žák nemá diagnózu LMP, nelze výuku druhého jazyka zrušit.   

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

Dobrý den,

po prvním telefonátu, kdy jsme si ujasnily okolnosti, Vám posílám, co jsem si ověřovala k dané problematice:  

  • Situaci žáka Vaší školy jsem konzultovala s pracovníky Ústavu speciálněpedagogických studií PF UP Olomouc, speciálně pedagogického centra logopedického a rovněž jsem čerpala z Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti, který vydala Univerzita Palackého v Olomouci; vycházela jsem rovněž z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

  • Úpravu obsahu vzdělávání v jednotlivých předmětech navrhuje ŠPZ v případě, že žák na podkladě narušené komunikační schopnosti (dále NKS) není schopen zcela naplnit vzdělávací obsahy.   

  • U třetího stupně podpůrných opatření lze obsah učiva v odůvodněných případech modifikovat, přičemž s úpravou obsahu učiva musí upravit podpůrná opatření také metody výuky a hodnocení žáka. Modifikace obsahu vzdělávání může být chápána jako obměna, přizpůsobení nebo doplnění, nikoliv zrušení vzdělávacího obsahu. 

  • Za pomoci individuálního tempa, využití názoru, obrázkového materiálu, vizualizace a zasazení informací do kontextu je nutná snaha, aby žák co nejlépe zvládl požadovaný obsah učiva, u žáka s obtížemi s porozuměním verbálním instrukcím je nutné, aby vyučující, případně asistent pedagoga, věnoval dostatek času vysvětlení zadání, ověření, zda žák instrukcím porozuměl, zadání strukturovat apod.

  • Situace se ovšem mění u čtvrtého stupně podpůrných opatření, kam jsou zařazováni žáci s těžkým stupněm narušené komunikační schopnosti, většinou žáci s těžkými kombinovanými nebo senzorickými dysfáziemi

  • Úprava obsahu vzdělávání se u těchto žáků aplikuje prakticky ve všech případech, často i v kombinaci s úpravou výstupů a může být aplikováno PO – náhrada vzdělávacího obsahu, přičemž se jedná o částečnou náhradu vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru, náhradu celého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru nebo o změnu minimální časové dotace vzdělávacích oborů; v případě žáků s NKS je nahrazován především druhý cizí jazyk. 

  • V případě, že během vzdělávání žáka vyvstala potřeba změny doporučeného podpůrného opatření, dosavadní doporučená podpůrná opatření při vzdělávání z nějakého důvodu žákovi nevyhovují či nepostačují, může ŠPZ ještě před vypršením doby platnosti „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ vydat nové doporučení, a to podle § 15 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  

  • V § 16 odst. 6 téže vyhlášky je rovněž uvedeno: „Shledá-li školské poradenské zařízení, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.“ 

  • Připomínám, že zde není dotčena povinnost informovaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka a situaci je nutné řešit ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. 

  • Ve Vašem případě vidím prostor pro jednání se školským poradenským zařízením; případným zvýšením stupně PO by vyvstala možnost aplikovat úpravu výstupů vzdělávání u žáka s těžkým narušením komunikační schopnosti tak, aby žák nebyl vystaven opakovanému selhávání při vzdělávání právě ve zmíněném druhém cizím jazyce. Při jednání doporučuji, abyste se opřela také o stanoviska dalších odborníků (v případě tohoto žáka např. zmiňovaného logopeda). 

Pokud budete danou problematiku ještě dále konzultovat, nabízím Vám možnost opět se spojit případně telefonicky nebo písemně a vše znova prodiskutovat (kontakty na mě jsou v podpisu tohoto mailu).