Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.


Počet vyučovacích hodin pedagogické intervence je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (pro školy i školská zařízení – zejména pro ta ŠZ, která se podílejí na přípravě žáka na školu – ŠD, ŠK, DM, SVČ nebo DDM):

  • 2. st. PO: 1 h/týdně/škola, individuální nebo skupinová práce pedagogického pracovníka se žákem (maximálně 6 žáků ve skupině); 1 h/týdně/školské zařízení, podpora přípravy žáků na školu a rozvoj učebního stylu žáků (maximálně 6 žáků ve skupině/práce s třídou)                        
  • 3. st. PO: až 2 h/týdně/škola, z toho 1 h/týdně práce se třídou (se vztahovou sítí); (maximálně 6 žáků ve skupině/práce s třídou); 1 h/týdně/školské zařízení, podpora přípravy žáků na školu, rozvoj školních dovedností a rozvoj učebního stylu žáků (maximálně 6 žáků ve skupině/práce s třídou)                           
  • 4. st. PO: až 3 h/týdně/škola; 1 h/týdně/školské zařízení (maximálně 6 žáků ve skupině/práce s třídou)                             
  • 5. st PO: 2 h/týdně při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin s možností jejich dělení (maximálně 6 žáků ve skupině/práce s třídou)