Nově příchozí dítě/žák cizinec do školy se ocitá ve zcela novém a odlišném životním prostředí a s jazykovou a mnohdy sociální bariérou. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí řešení a podporu, aby všem zúčastněným stranám ulehčil zvládnout toto náročné období.


Od dubna 2018 byl spuštěn pilotně nový projekt, kdy krajská pracoviště center podpory  začala nabízet možnost pomoci školám v integraci dětí/žáků cizinců prostřednictvím adaptačních koordinátorů. Ti pomáhají dítěti/žáku cizinci při jeho adaptaci na nové kulturní prostředí a odlišné životní podmínky. 

Zpočátku byli vedoucí pracovníci nedůvěřiví, ale po zjištění, že jim nepřibývá administrativa, a že mohou zaplatit doposud mnohdy dobrovolné aktivity učitelů, začali s krajským pracovištěm v Brně spolupracovat. Do konce roku 2018 využilo této možnosti v Jihomoravském kraji přes 40 škol.“, popisuje průběh podpory pro děti/žáky cizince v Jihomoravském kraji jeho garantka a zároveň vedoucí krajského pracoviště NIDV v Brně  Šárka Dostalová.   

 

Na školách neměli výrazné problémy s vyhledáním pedagogického pracovníka, který na základě dohody o provedení práce pomáhal v určeném časovém období, a to zejména po nástupu žáka s druhým jazykem do školy, v jeho adaptaci. Pomoc byla zaměřena na jeho orientaci v novém školním prostředí a na jiné kulturní zvyklosti a tradice. Větší část celkové časové dotace podpory (40 hodin) byla vždy věnována výuce základů českého jazyka.“, doplňuje zkušenosti přímo z realizace projektu. 

Adaptační koordinátor funguje jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Dítěti/žákovi cizinci poskytuje pomoc s adaptací na české školní prostředí, se začleňováním do třídního kolektivu  nebo při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Pomáhá mu při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a s třídou přijatými pravidly chování; se zažitými zvyklostmi a životním stylem; dále při seznamování se s běžným režimem a uspořádáním vyučovacího dne a vyučování (rozvrh hodin, stěhování z kmenových do odborných učeben, možnosti stravování zajišťované školou, školní klub, školní družina, nabídka zájmové činnosti a kroužků apod.).

Adaptační koordinátor také dítěti/žákovi cizinci poskytne pomoc s prostorovou orientací po škole včetně platných pravidel pro pohyb ve škole; zajistí průběžně seznamování s pedagogicko-organizačními i dalšími informacemi; je nápomocen při zajišťování či realizaci úvodního kurzu českého jazyka pro děti/žáky cizince, následně pak i dalších navazujících jazykových kurzů.

Částečně či kompletně se podílí na realizaci výuky základů českého jazyka jako jazyka druhého/cizího v prvních dvou týdnech přímo ve škole (tj. lexikálního a gramatického minima, základních jazykových frází pro základní komunikaci ve škole, příp. osvojování slovem a písmem nové/jiné grafické soustavy – latinky aj.).

Adaptačním koordinátorem pro děti/žáky cizince by měl být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.

Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nedochází do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.

Zájemci o adaptačního koordinátora mohou kontaktovat příslušného krajského koordinátora.

Kontakty na ně naleznete zde.


Další podporu NIDV pro děti/žáky cizince jako jsou tlumočnické a překladatelské služby nebo e-learning naleznete na cizinci.nidv.cz.