Říjnové EvalCafé se věnovalo tématu Evaluace vzdělávacích programů III a sběru dat od účastníků vzdělávání. Akce proběhla v pražském Konferenčním centru NPI ČR, tentokrát ve spolupráci s Nadací České spořitelny a Národním pedagogickým institutem České republiky. V programu vystoupili také zástupci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B).

EvalCafé - Evaluační kavárna je akce neformálního sdílení zkušeností a nápadů v komunitě evaluátorů a zájemců o evaluace pořádané Českou evaluační společností. Účastníci se zde mohou setkat se zajímavými hosty, lidmi z evaluační komunity a zapojit se mohou také do skupinových diskuzí. EvalCafé je místo pro výměnu zkušeností, navazování kontaktů a inspiraci.

Projekt APIV B zastupovali na říjnové evaluační kavárně Ivana Musilová (týmová manažerka aktivity Evaluace), Zdeněk Krásný (týmový manažer aktivity Metodicko-koordinační sítě) a Miroslav Bocan (týmový manažer aktivity Vzdělávání). Ve svém příspěvku se věnovali evaluaci v rámci projektu APIV B zaměřeného na posun kompetencí pedagogů a managementu škol v oblasti inkluze. Na příkladu evaluace různých forem podpory pedagogů a managementu škol zapojených do projektu APIV B představili zkušenosti z nastavení plošného měření zpětné vazby. Použité metodické know-how jako evaluační dotazníky se škálami, portfolia pedagogů, index lektora nebo časové řady jsou prakticky využitelné i v jiných projektech nebo institucích. Závěrem demonstrovali, jak lze data prakticky využít ke zlepšení kvality řízení interních procesů. Evaluační data v APIV B se dále využívají při procesech řízení aktivit a produktů, řízení osob, podpoře účastníků a kontrole.

To, jak vypadá zpětná vazba z dalšího vzdělávání (DV), znázorňuje obrázek níže

 

Systém reportingu dalšího vzdělávání (DV) vypadá následovně: 

 

Pro účastníky byly připraveny odpolední skupinové diskuze k prohloubení dvou prezentovaných témat. Jednalo se o tato témata: Jak efektivně zpracovat otevřené otázky na velkém vzorku a Co je třeba udělat pro standardizaci měření dalšího vzdělávání.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) je systémový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je zvýšit podporu společného vzdělávání u všech zainteresovaných skupin (odborné, pedagogické i široké veřejnosti) a posílit osobnostní a profesní kompetence pedagogů potřebné k realizaci společného vzdělávání. Projekt spolupracuje se 355 školami zapojenými do krajské sítě, pro které jsou k dispozici různé formy vzdělávání, jako například kurzy dalšího vzdělávání, webináře, mentoring, koučink, expertní služby, stáže, supervize nebo interaktivní web Zapojmevšechny.cz.

 

Cílem setkávání EvalCafé je zjistit, jak dobře nastavení evaluací a evaluace samotná funguje a jak by mohla fungovat lépe. Proto je třeba evaluace realizovat a vyhodnocovat jejich spolehlivost a účinnost v praxi. Mezi top témata EvalCafé patří například: jak sbírat data od účastníků vzdělávání, co se osvědčuje, co méně, jaká data jsou realisticky získatelná, jaká sekundární data jsou dostupná a užitečná a co z těchto poznatků můžeme (a nemůžeme) vysuzovat.