Stává se, že rodiče nesouhlasí s podpůrným opatřením pedagogická intervence (PI). Zažádají si v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo speciálně pedagogickém centru (SPC) a to změní původní Doporučení z vyšetření na individuální vzdělávací plán (IVP), což vnímáme pro žáka jako určitý druh „úlevy“.

Co máme dělat, pokud s tím jako škola nesouhlasíme?


K situaci, kdy PPP/SPC mění „Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP ve škole“ ať už na žádost rodiče, nebo na žádost škol, by mělo docházet minimálně a to proto, že PPP/SPC je povinno před vydáním rozhodnutí celou věc projednat jak se školou, tak s rodiči. Věnovat dostatečný čas komunikaci s rodinou dítěte i s jeho školou je podstatné právě proto, aby se co nejvíce eliminovaly např. následky rozdílných názorů.

 

IVP jako podpůrné opatření není však automaticky pro dítě/žáka „úleva“. Jde o soubor všech podpůrných opatření, která má dítě ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu plánu školy, v níž se vzdělává. Nejde tedy ani tak o problém IVP jako podpůrného opatření, ale o další podpůrná opatření v IVP uvedená. Nejčastěji se jedná o metody a úpravy obsahu či hodnocení. Pro školu to může být výhodné v tom, že si sama může nastavit formy tohoto hodnocení.