Na naši poradnu na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme zde, protože by se mohly hodit více kolegům :-).

Dotaz:

Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně IVP:  

Žák 1. ročníku SŠ, doporučení ze Speciálně pedagogického centra (SPC) (diagnóza PAS s mírnou symptomatikou + projevy specifických poruch učení, 2. stupeň podpůrných opatření, PO), nyní od 2. pololetí dojde ke změně a vzhledem k časté absenci žáka v 1. pololetí kvůli projevům PAS (psychické vyčerpání) SPC navrhuje Individuální vzdělávací plán, IVP (Doporučení ŠPZ nyní s IVP). Nebudou se upravovat výstupy vzdělávání, žák má splnit výstupy dle ŠVP, ale SPC navrhuje kombinovanou formu studia, respektive formu, kdy se žákovi nebude započítávat absence, neboť kvůli vysoké absenci měl z vícero předmětů neklasifikován.

Je prosím možné na základě Doporučení ŠPZ zažádat o IVP dle paragrafu 18 ředitele školy a on mu povolí vzdělání dle IVP, nebo jestli je Doporučení ŠPZ chápáno pouze jako podpůrné opatření (podle paragrafu 16) a nelze na základě tohoto doporučení zažádat ředitele s tím, že by chodil do školy dle svého zdravotního stavu a neevidovala by se mu docházka?

Foto zdroj: Freepik.com

Odpověď vychází z informací od školy, tj. že žák má z důvodu SVP vystavené/připravované doporučení, které obsahuje/má obsahovat mj. i podpůrná opatření (PO) IVP a odlišná forma vzdělávání než denní (viz § 25). Smyslem podpůrného opatření změna formy vzdělávání je považovat částečnou nepřítomnost žáka ve škole za omluvenou.

Doporučení ke vzdělávání nelze chápat samo o sobě jako podpůrné opatření, protože jde o rozhodnutí o úpravě vzdělávání, na kterou má žák na základě ŠPZ zjištěných a posouzených speciálních vzdělávacích potřeb nárok. Doporučení je proto rozhodnutím o podpůrných opatřeních, jež žák ke vzdělávání potřebuje. Jednotlivá podpůrná opatření jsou vyjmenována přímo ve školském zákoně a jsou mezi nimi jak IVP, tak úprava formy vzdělávání (viz § 16 odst. 2).

Individuální vzdělávací plán obsažený v doporučení ŠPZ je PO podle § 16 odst. 2 ve 2. a vyšším stupni (viz podpůrná opatření po jednotlivých stupních v příloze č. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb.). Proto o něm nerozhoduje ředitel školy na žádost podle § 18, ale ŠPZ. O tento druh IVP-PO se nežádá právě proto, že o něm standardně rozhoduje ŠPZ a zákonný zástupce nezletilého žáka dává škole standardně informovaný souhlas s poskytováním PO, tj. včetně IVP-PO (pozn. Formulář IVP je stejný pro všechny typy IVP - jako nárokové PO, o kterém už rozhodlo ŠPZ, jako rozhodnutí ředitele školy o povolení vzdělávání podle IVP, které není PO a žák na něj nemá, na rozdíl od PO, právní nárok a IVP jako povolení v případě, že jde o žáka studujícího SŠ, který je zařazen do přípravy sportovní reprezentace státu.) Pokud tedy žák má/bude mít jako PO přiznán IVP, pak po dání informovaného souhlasu zákonného zástupce škola IVP připraví bez dalšího.

Co se týče formy vzdělávání jako PO, pak půjde nejspíše o formu kombinovanou v kombinaci denní a dálkové formy, protože dálková forma nevyžaduje účast na výuce a současně zavazuje školu poskytovat žákům konzultace ve stanoveném rozsahu. Právě toto, resp. popis harmonogramu (ne)přítomnosti má být také obsahem IVP - poskytování PO úprava formy vzdělávání. Je tedy na škole, jak identifikuje, že jde o přítomnost omluvenou, či neomluvenou (např. mechanismus komunikace se zákonným zástupcem žáka při potřebě nepředpokládaného odchodu z výuky, informování školy ze strany zákonného zástupce při plánované nepřítomnosti atp.). Docházku žáka je potřebovat evidovat vždy, když je ve škole už jen proto, že je v době vyučování za nezletilého žáka škola odpovědná. Podpůrné opatření kombinovaná forma vzdělávání není důvodem pro neevidování docházky, ale důvodem pro rozpracování v IVP. V IVP pak mají být uvedená i další PO, která škola v dotazu jen stručně zmiňuje.

 

Shrnutí:

- Je nadbytečné, aby zákonní zástupci žáka žádali o IVP podle § 18, pokud ho má žák přiznaný jako nárokové podpůrné opatření v doporučení ŠPZ podle § 16. 

- Naopak, pokud dali zákonní zástupci informovaný souhlas s poskytováním PO, pak se tento souhlas vztahuje i na IPV-PO.

- Docházka žáka se eviduje, protože za něj škola má v době výuky odpovědnost, a současně mají být nastavené mechanismy mezi školou a rodinou, které zajistí, že žák není ve škole po dobu nezbytně nutnou (pozn. Nezbytná nutnost je znak podpůrného opatření podle školského zákona - méně je neefektivní a více je nadbytečné, tj. jde o striktně individuální parametr každého žáka).

 

(odpovídala Mgr. Veronika Doležilová)