Již několik týdnů, potažmo měsíců se pedagogové i rodiny potýkají s distančním vzděláváním. Forem, které jednotlivé školy nastolily, existuje spousta. Nás zajímala především podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a individualizovaná podpora žáků, kteří ji potřebují. Spojili jsme se tedy s kolegy ze základních škol Gagarinova a Svatoplukova v Olomouci a Mateřské a základní školy v Dolních Studénkách a zeptali se jich, jak v této nelehké době podporují ty, kteří to sami nezvládnou a v běžném režimu využívají podpůrná opatření. Přečtěte si příklady dobré praxe, které s námi tyto školy sdílí.

 

Jak škola v době výuky zajišťuje podporu dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a individualizovanou podporu žákům, kteří ji potřebují?

Většina pedagogů samozřejmě hledá uživatelsky příjemné a přátelské online prostředí v souvislosti s věkem žáků. Na prvním stupni to může být třeba aplikace Škola v pyžamu, pro starší, samostatnější děti se jedná nejčastěji o MS Teams. Online výuka je kombinována se samostatnou přípravou a offline úkoly. Jako velmi vhodné se jak pro děti nižších ročníků, tak pro děti se SVP ukázala být videa: „K výuce využíváme především videa, ze kterých mluvíme my učitelky jazykem, kterému rozumí všichni žáci naší třídy (několik forem vysvětlení i zadání + možnost opakování videa apod.). Vypracování úkolu poté není časově ohraničeno, takže každý může pracovat dle svých individuálních potřeb. Takto jsme prakticky u všech dětí, ty se speciálními potřebami nevyjímaje, zajistili, že dokážou podle našich instrukcí samostatně pracovat nebo že videa spolehlivě pomohou jejich rodičům,“ prozrazuje nejosvědčenější metodu Lucie Horáková z MŠ a ZŠ Svatoplukova, Olomouc.

Žáci se SVP mají často individualizovanou podporu od třídních učitelů, případně od vyučujících daného předmětu. Navíc se mohou opřít o pomoc ze strany asistentů pedagoga. Asistenti pedagoga vedou ve spolupráci s učiteli individuální distanční výuku, případně vozí materiály k výuce přímo k žákům domů. Poskytují jim zpětnou vazbu a zároveň jsou v kontaktu s jejich rodiči – snaží se je podpořit, sdílí zkušenosti z výuky za běžného režimu a pomáhají jim s distanční výukou.

Někde se žákům se SVP věnují každý den formou videokonference, zaměřují se především na český jazyk a matematiku. Podpora spočívá v hlubším vysvětlování učiva, společné práci na úkolech i při řešení problémů. Vyučující hledá společně s žákem vhodné formy práce a alternativní způsoby výuky. Pokud je to potřeba, komunikují učitelé či asistenti pedagoga s žáky či rodiči také individuálně přes telefon, WhatsApp či mail. Důležité je sjednotit výuku s ostatními učiteli, nezahlcovat děti přílišným množstvím úkolů, a nejlépe delegovat na třídního učitele jejich předání. Práci také usnadňuje rozdělení dětí do menších skupinek.

Tip: Je důležité, aby žáci cítili, že jsou se školou ve spojení. Zlepší se tak i motivace k učení. Dejte jim najevo, že vás zajímá, jak se cítí, jak tohle nelehké období zvládají, co je nově baví. Dejte jim také prostor popovídat si mezi sebou. Povzbuďte je k další práci, a pokud známkujete, ať jsou známky spíše motivačního rázu, lepší je slovní hodnocení a podpora.

Zajišťujete (a jakým způsobem konkrétně) výuku předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence?

Všechny dotazované školy nadále pokračují v pravidelném poskytování jak pedagogické intervence (PI), tak speciálně pedagogické péče (PSPP), a to prostřednictvím distanční výuky. Zprostředkovávají je jak učitelé, tak asistenti pedagoga v komunikaci se speciálním pedagogem školy, se kterým konzultují, s čím mají žáci při distanční výuce největší potíže a co je třeba udělat. Někteří potřebují pomoci se základním učivem, jiní vypracovávají úkoly, které jsou obsahem PSPP (čtení s porozuměním, práce s textem, tvorba kognitivních map atd.). V některých školách rodiče zatím tuto pomoc nevyužívají, ale do budoucna se očekává větší zájem a školy jsou na to připravené. Žákům byly také v rámci možností zapůjčeny potřebné pomůcky, se kterými jsou ve škole zvyklí pracovat (čtecí okénko, bzučák).

PSPP a PI je zajištěna prostřednictvím distanční výuky. Speciální pedagožka naší školy je k dispozici žákům, které má na starosti, komunikuje s nimi a pomáhá jim v rámci předmětu speciálně pedagogické péče. Pedagogická intervence je také zajišťována distanční formou, učitelé, kteří mají na starosti žáky mající pedagogickou intervenci, se jim individuálně věnují. Spolupráce probíhá většinou velmi dobře,“ reaguje na dotaz Vladimíra Hanusová z MŠ a ZŠ Svatoplukova v Olomouci.

 

S jakými potížemi se v počátku distanční výuky či v jejím průběhu při zajišťování této péče pedagogové, žáci, rodiče, děti potýkali? Jak tyto potíže oslovení řešili, co pomohlo, jaká opatření přijali?

Potíže s distanční výukou u žáků se SVP se v podstatě neliší od žáků ostatních. Zpočátku jsme se potýkali s potížemi technického rázu, především v oblasti připojení a nedostatku počítačové techniky (například jen jeden počítač v rodině na více sourozenců), ale toto se daří postupem času řešit. Snažím se vycházet dětem i rodičům časově vstříc při sestavování rozvrhu online hodin, rodiče zase dokupují počítače. Dalším z hlavních problémů je časová vytíženost na všech stranách,“ shrnuje nejčastější problémy všech škol Markéta Munzarová z MŠ a ZŠ Svatoplukova v Olomouci.

Žákům i rodičům, kteří potřebují jakoukoliv pomoc, většinou nabízejí možnost konzultací. Pedagogům ochotně pomáhají asistenti pedagogů i vychovatelky z družin, ať už v rámci výuky, osobnější komunikace nebo i s přípravou a doručením potřebných podkladů a materiálů k výuce.

Tip: Zmapujte co nejdříve potřeby svých žáků a snažte se je také co nejdříve vyřešit. Každé zpoždění distanční výuky může způsobit, že se žák bude cítit vyčleněně a nechytí se, může mu chybět motivace do další práce. Práci si dobře rozvrhněte, domluvte se s kolegy, kdo co zajistí.

 

Od oslovených pedagogů jsme získali také pár konkrétních tipů, jaké materiály a podklady při distanční výuce rádi využívají. Třeba vás inspirují!

 

Konkrétní tipy na online a interaktivní materiály do výuky:


Podklady – Speciálně pedagogická péče (od nejmenších po starší):

 • Aplikace Včelka (www.vcelka.cz) – do konce roku lze pro školu pořídit z mimořádného příspěvku MŠMT pro technické vybavení škol

 • Z dětských časopisů obrázkové materiály pro rozvoj zrakového vnímání a logiky

 • Menší děti mají možnost zapůjčení „hry“ – Logico piccolo: Český jazyk, čtení s porozuměním a Začínáme počítat

 • Zelinková, Olga: Cvičení pro dyslektiky I–IV

 • Treuová, Hana: Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v ČJ

 • Kuchařová, Jarmila: Příklad pro samostatnou práci žáků při odstraňování SPU

 • Michalová, Zuzana: Dyslektická čítanka

 • Sluchové vnímání pro děti 4–8 let, vyd. RAABE

 • Nastoupilová, Dita: Dyslexie, aktivity pro děti se spec. por. učení

 • Bednářová, Jiřina: Zrakové vnímání

 • Šup, Rudolf: Učíme se číst s porozuměním

 • Vyjmenovaná slova hrou, Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce

 • Bednářová, Jiřina: Čtení s porozuměním a hry s jazykem

 • Bednářová, Jiřina: Rozvoj grafomotoriky

 • Lipnická, Milena: Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní

 • Bednářová, Jiřina: Číselná řada

 • Pokorná, Věra: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

 

Na závěr si dovolujeme citovat slova pana ředitele jedné ze škol: „My už jsme se naučili v online světě mnohé a mnohé se ještě naučíme.“ Ano, tato doba není lehká pro nikoho, je to výzva, ale zároveň možnost něco nového se naučit, nacházet nové cesty. Nezapomínejme přitom na ty potřebné.