Školy už jsou zavřeny více než měsíc a pro všechny rodiny znamená nastalá situace, tedy distanční výuka, velkou zátěž. Specifické problémy řeší rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jež mají ve škole nastavená podpůrná opatření (PO). Ty mají nyní pokračovat ve výuce, bez osobní asistence, bez obvyklých pomůcek a další podpory. Jak lze zachovat kontinuitu v poskytování PO, která mají pomoci vybalancovat nerovnosti v českém vzdělávacím systému?


Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) se ve webináři  Jak lze poskytovat podpůrná opatření v době nouzového stavu a uzavření škol? těmito problémy zabývají. 

 

Webinář téma poskytování PO otevírá a účastníkům nabízí sdílení dobré praxe i jejich problémů či otázek v diskusi a v komentářích. V případě zájmu a konkrétních dotazů připravíme webinář další.

Níže si můžete přečíst doporučení Lenky Felcmanové školám, zejména jejich vedení, co lze v této situaci  dělat a co už se osvědčilo. Dozvíte se také, jakou formou dnes poradenský systém zajišťuje podporu rodičům i školám.

 

Jak dopadá aktuální situace na rodiny dětí s potřebou PO?

Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením je to opravdu náročná situace ‒ často se jedná o matky samoživitelky, které musí skloubit práci s pomocí dětem při vzdělávání. K tomu o své nemocné dítě pečují někdy i 24 hodin denně. S ohledem na finanční či existenční starosti, které je mohou postihnout,  někdy na vzdělávání dětí rezignují. Na ČOSIV se v současné chvíli obrací spousta rodičů, kteří potřebují pomoct. Společnost proto připravila sérii tipů pro školy i MŠMT, jak těmto rodinám poskytnout více podpory a ulehčit jim vzdělávání a péči o jejich děti. 

Doporučení pro školy, zejména pro ředitele a management škol

Jak navázat na využívání PO, když jsou školy zavřené a specialisté nemohou udržovat osobní kontakt s dětmi? Lenka Felcmanová doporučuje:

  • Zmapujte situaci, zda děti mají své obvyklé didaktické či kompenzační pomůcky doma. Případně po dohodě s učiteli, ale i s poradenskými zařízeními zajistěte výpůjčku, aby se zachovala kontinuita a děti mohly pracovat, tak jak jsou zvyklé.
  • Je nastavená distanční výuka pro děti se SVP vhodná? Ověřte, zda to opravdu funguje. Např. pokud jsou úkoly zadané jen textově, může být pro dyslektika těžké pochopit je. Zkuste vymyslet doplňkové nástroje.
  • Zjistěte, jak učitelé komunikují s rodiči žáků se SVP. Domluvte se s nimi na potřebné redukci množství úkolů a dalších krocích, aby byly realizovatelné. 
  • Naplánujte spolupráci s asistentem pedagoga. MŠMT se sice dosud nevyjádřilo ke kontaktní výuce, ale asistenta lze využít i při distančním vzdělávání. Zejména pro ověření toho, že dítě ví, co má dělat, orientuje se v online prostředí, ve kterém má pracovat, nebo že rozumí nové látce.
  • Zrealizujte alternativní formou průběh předmětů, které mají děti v rámci PO navíc. Jedná se především o náplň předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervenci. Poskytněte pomoc se zvládáním obsahu předmětů i se zvládáním a plánováním si úkolů.
  • Nastavte jednotné a systémově ověřené poskytování poradenských služeb školy, např. ve formě konzultačních hodin.
  • Dohlédněte na to, aby všichni učitelé koordinovaně využívali domluvené nástroje distanční výuky a aby materiály i zadání úkolů byly umístěny na jednom místě. 
  • Myslete na to, že úkoly by měly být co nejjednodušší. Je potřeba hlídat objem práce, soustředit se zejména na klíčové předměty a základní stěžejní obsah učiva. Méně je v tomto případě více a kvalita vítězí nad kvantitou. Je důležitější, aby si z výuky děti něco odnesly, než aby učitelé zvládli RVP v plném rozsahu.
  • Zkuste tento stav využít jako poučení i přípravu na podobné nouzové situace v budoucnu. Nachystejte si krizové plány, vytvořte si a pravidelně aktualizujte databázi online materiálů, zvykejte na ně děti a hledejte tu nejlepší cestu pro komunikaci s rodiči.

Poradny fungují, jsou otevřeny konzultacím

Školní poradenská zařízení ‒ tedy speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP) ‒ i nadále fungují. Neposkytují sice přímou diagnostickou ani intervenční práci a nejsou samozřejmě v přímém kontaktu s dětmi, ale starají se o to, aby PO byla poskytována průběžně a navazovala i v příštím školním roce. Lenka Felcmanová ověřovala možnosti podpory s kolegyněmi z Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Centra jsou sice uzavřena, ale pracovníci poskytují nyní z domova především konzultace, a to po mailu či telefonicky. V současné chvíli je využívají jak rodiče, kteří sdílejí své starosti a chtějí vědět více o formách individualizace a využívání PO v rámci distančního vzdělání, tak školy. Proto pokud potřebujete, neváhejte a kontaktujte poradenská centra, jejich pracovníci s vámi rádi proberou všechny možnosti pokračování v poskytování PO a mohou vám poskytnout i metodickou podporu.

Dobrovolnické iniciativy

Dobrovolnictví funguje i v této oblasti a má stále komplexnější podobu. Např. Ústav speciálně pedagogických studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci připravuje vlastní podpůrný web na principu databáze, pomocí kterého plánuje propojit studenty speciální pedagogiky přímo s rodiči. Zvýšili by tak možnost individualizace a pomoci ve vzdělávání. 

Sdílejte své zkušenosti a dotazy

Pokud máte nějaké konkrétní dotazy k této problematice, nevíte si rady, jak nastavit pomoc či jak řešit zadání úkolů, nasdílejte nám je, budeme se jim věnovat v dalších webinářích.

Doporučené odkazy

(najdete je i přímo pod záznamem webináře)


Webináře Národního pedagogického institutu ČR k tématům, jak dnes učit offline žáky (tedy žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo žáky s omezeným přístupem k telefonu a internetu) nebo žáky s odlišným mateřským jazykem na Youtube kanálu Projekt APIV B.