Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

 

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den,

jsem moc ráda, že jsem objevila Vaše stránky. Dcera je velice výtvarně nadaná, vše v normě, kromě jazyků (ČJ a AJ), s NJ problémy prakticky nejsou. Na ZŠ opakovala osmý ročník ze zdravotních důvodů. Bez problémů absolvovala talentové zkoušky na SPŠ grafického designu v Pardubicích. Tady také složila maturitní zkoušky až na problémový český a anglický jazyk. Zkoušky nesložila ani v náhradních termínech, ale přesto byla přijata na FAVU – VUT v Brně na obor Performance, kam přijímali pouze pět studentů do ročníku. Podmínkou dalšího studia je složení zbytku maturitních zkoušek tento rok. Studium probíhá vcelku bez problémů, až na to, že třídní profesorka je pouze anglicky mluvící Francouzka. Dcera maturitu z ČJ a AJ nesložila. Prosím o informaci, jak dále postupovat? Podáme odvolání a jsme předběžně domluveni na SŠ, že by mohla opakovat 4. ročník. Dcera je momentálně ve stavu, kdy chce vše vzdát. Děkuji za pomoc.

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

 

Dobrý den,

 • je zřejmé, že Vaše dcera je velmi nadaná; z Vašeho dotazu mi není úplně jasné proti čemu se chcete odvolávat – týká se Váš záměr maturitní zkoušky nebo pokračování ve studiu na VUT? 
 • v případě vykonání maturity lze postupovat pouze v intencích zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), 
 • ten stanovuje v § 81 odst. 2, že „v případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky“; z toho, co uvádíte, usuzuji, že tyto možnosti už Vaše dcera využila, 
 • je také možné žákyni znovu přijmout např. do 4. ročníku střední školy s tím, že škola uzná předchozí splněné výsledky studia; v § 63 školský zákon uvádí: „Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.“ 
 • Vy sama uvádíte i možnost, že dcera bude 4. ročník střední školy opakovat, 
 • každý zákonný zástupce a žák má právo na poradenské služby ve škole, ty musí každá škola zajišťovat, a to prostřednictvím školního poradenského pracoviště, v němž působí výchovný poradce, popřípadě školní speciální pedagog a školní psycholog – tito pracovníci by ve škole měli zodpovídat za péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozmanitými potížemi při vzdělávání, neváhejte se na ně obrátit; právě oni by měli mít všechny informace a znát postupy, kontakty na další spolupracující instituce a měli by Vám poradit, na koho se ve Vašem případě obrátit,  
 • ve věci záležitostí Vaší dcery je nutné také spolupracovat se školským poradenským zařízením – tedy pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem a konzultovat další postupy ve věci vzdělávání Vaší dcery i tam; nevím, zdá má Vaše dcera diagnostikovány např. specifické poruchy učení, zda jí byla poskytována podpůrná opatření při vzdělávání a zda v souvislosti s nimi měla např. upravené podmínky při maturitní zkoušce, tuto záležitost doporučuji opětovně konzultovat s výchovným poradcem školy; připomínám, že právo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na uplatňování podpůrných opatření školou je dáno zákonem a škola je povinna je poskytovat, účinnost realizovaných podpůrných opatření by měla škola také pravidelně vyhodnocovat, 
 • u maturitní zkoušky je pak možná úprava podmínek, což navazuje na identifikované speciální vzdělávací potřeby žákyně a způsob, jakým byla do doby maturitní zkoušky vzdělávána, speciální vzdělávací potřeby trvají po celou dobu vzdělávání žákyně;  
 • K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník školského poradenského zařízení. Doporučení vzniká ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci je zajištěno, že uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky konkrétního žáka je v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole." 
 • pokud bylo podmínkou přijetí na vysokou školou dodatečné vykonání maturity, bude nutné tuto podmínku splnit; nezkoušeli jste např. intenzivní doučování s českého a anglického jazyka?  
 • také na VUT působí poradenská služba pro uchazeče o studium a studenty Alfons, která poskytuje poradenství a služby pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Konkrétně nabízí podporu osobám se zdravotním postižením, s duševním onemocněním, s chronickým somatickým onemocněním, se specifickými poruchami učení, s poruchami autistického spektra a narušenou komunikační schopností, i zde bych se pokusila v případě Vaší dcery hledat pomoc: tel. 541 142 929, https://www.facebook.com/alfons.vutbr/,
 • dále můžete zkusit možnost jednat s vedoucí studijního oddělení FAVU paní Hanou Křížovou a vyjasnit si, jak je možné postupovat: tel: 541 146 806, případně s ní projednat možnost jednání s proděkankou fakulty pro studium, která metodicky řídí studijní oddělení fakulty s Odborem studijních záležitostí VUT.  

Pokud byste ještě chtěla vše prodiskutovat podrobněji, nabízím Vám možnost spojit se telefonicky (kontakty na mě jsou v podpisu tohoto mailu) nebo si můžeme domluvit konkrétní termín konzultace.