Žákovi školy nebyl po rediagnostice v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) v rámci doporučení přidělen asistent, kterého předtím měl. Vzhledem k tomu, že se jedná o žáka s poruchou chování, který ohrožuje okolí, všichni pedagogové ve škole jsou toho názoru, že asistenta dál potřebuje. Může se škola ve vztahu k rozhodnutí PPP odvolat?

 


Ano, pokud škola svým rozhodnutím uložila zákonnému zástupci žáka nebo žákovi využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, může do 30 dnů ode dne, kdy doporučení obdržela, zažádat o revizi.  

Problematiku „sporných“ doporučení řeší revizní pracoviště, které funguje pod Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV): NÚV, sekce III, pracoviště Novoborská 372/8, Praha 9 – Střížkov, 190 00.

K žádosti o revizi doporučení PPP lze připojit zejména:

  • zdůvodnění, proč je požadována revize, za jakým účelem,
  • označení pracoviště, které provedlo vyšetření a dokumenty vystavilo,
  • doložení dokumentu, který bude předmětem revize (zpráva a doporučení nebo pouze doporučení).

Dále žádost obsahuje kopie dokumentů – podkladů, které byly poskytnuty školskému poradenskému zařízení při zahájení poradenské služby a které byly podkladem pro vydání zprávy nebo doporučení. Doložení dokumentů, které budou předmětem revize, je nezbytnou podmínkou zahájení revize.

Revizní pracoviště žádost posoudí a do 60 dnů od obdržení žádosti vydá revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření (v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení).


Kompletní informace k reviznímu procesu se dočtete na webových stránkách NÚV: www.nuv.cz/kontakty/revize.