Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den, 

jsem učitelka na prvním stupni základní školy a dostala jsem na starost výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Naše škola má pouze 1.–5. třídu. Dle samostudia bychom pro nové žáky z Ukrajiny měli vypracovat vyrovnávací plán. Ráda bych vás poprosila, zda existuje nějaký vzor, dle kterého se můžu řídit. Každý žák má svou kmenovou třídu a já doučuji český jazyk individuálně, většinou 4 vyučovací hodiny týdně. Máme žačku v 1., 3., 4., a 5. třídě, tudíž není žádný nárok na individuálního lektora. 

Prosím o radu, jaký způsobem mám plán vypracovat, jaké oblasti v něm zahrnout, zda dle META mají žáci zvládnout alespoň první úroveň znalostí a zda se hodnotí i jiné předměty stejným způsobem? 

Děkuji za odpověď. 

 

Odpověď:

Dobrý den, 

na otázky odpovídáme níže:

  1. Plány pedagogické podpory a Plány jazykové podpory

Přímo vzor pro vyrovnávací plány, kterým byste se mohla řídit, neexistuje. 

Žákům můžete nicméně individuálně sestavit buď Plán pedagogické podpory (zahrnuje úpravy v jednom, více nebo ve všech předmětech) nebo pak Plán jazykové podpory, který tvoří přílohu Plánu pedagogické podpory. Plán jazykové podpory žákovi umožňuje intenzivně pracovat na zlepšení českého jazyka a zapojení se do výuky.

Zde najdete příklady těchto plánů:

Plán pedagogické podpory – neznalost češtiny | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Plány IVP a PLPP – DIGIFOLIO (rvp.cz) (pozn. redakce: lišta na pravé straně PLPP – Max, Josef, David, Linda, Míša) 

Příklady plánů podpory z praxe | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

Plán jazykové podpory (PJP) - příloha PLPP | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)

V rámci Plánu pedagogické podpory škola uplatňuje podpůrná opatření prvního stupně. Jejich přehled najdete například zde: 

Praktické příklady podpůrných opatření prvního stupně (zapojmevsechny.cz)

Podrobnější informace k vypracování Plánů pedagogické podpory najdete zde: 

Seznámení s plánem pedagogické podpory (PLPP) – 1. část | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Seznámení s plánem pedagogické podpory (PLPP) – 2. část | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část první | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část druhá | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – část třetí | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP) krok za krokem – čtvrtá část | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Další informace k Vašemu dotazu přidává Mgr. Alice Kourkzi, odborná pracovnice Národního pedagogického institutu ČR:

Plán pedagogické podpory (PLPP) je součástí 1. stupně podpůrných opatření a podle novelizované Vyhlášky 27/2016 Sb. je zcela na rozhodnutí školy, zda jej sestaví. Pokud má dojít ke koordinaci činností jednotlivých pedagogických pracovníků a vzdělávací proces má být smysluplný, je více než vhodné tento dokument vypracovat. 

Škola by měla vycházet z toho, že při příchodu žáka s odlišným mateřským jazykem do školy je nejdůležitější, aby si co nejdříve osvojil alespoň komunikativní znalost češtiny, která mu dovolí zapojit se do výuky a integrovat mezi české spolužáky. Je tedy dobré si klást otázku, které předměty je možné nahradit výukou češtiny jako druhého (cizího) jazyka, které předměty ponechat z důvodu integrace (tělocvik, výtvarná výchova) a jak upravit vzdělávací obsah ostatních předmětů. Je nezbytné v každém předmětu nastavit individuální vzdělávací cíle. Vybrat to, co je pro žáka na dané úrovni češtiny realistické a zvládnutelné, a to i s ohledem na předcházející školní docházku. Nároky je třeba postupně stupňovat.  

Zákon Lex Ukrajina 2, který má platnost do 31. 8. 2023, se vztahuje pouze na nově příchozí ukrajinské žáky v důsledku válečného konfliktu a dává velkou volnost ředitelům škol. Ředitel základní školy může na dobu nezbytně nutnou pro adaptaci měnit časové dotace předmětů, může uvolňovat z předmětů nebo nahrazovat vzdělávací obsahy za jiné vhodnější. Upravený vzdělávací obsah přitom nemusí být v souladu s RVP ZV a ŠVP.  Úpravy vzdělávacího obsahu se netýkají celkového počtu vyučovacích hodin stanovených v učebním plánu školy. Doporučuje se zpracovat stručnou evidenci interních změn. Například na které předměty se škola zaměří při vzdělávání žáků cizinců, ze kterých předmětů budou žáci uvolněni. Za takový doklad je možné považovat například vytištěný upravený rozvrh hodin žáků cizinců nebo zápis z jednání pedagogické rady o této úpravě. 

  1. Nárok na individuálního lektora

V rámci šablon OPV JAK máte možnost žádat o pozice: 

 

ŠKOLNÍ ASISTENT V MŠ, ZŠ, SŠ 

DVOJJAZYČNÝ ASISTENT V MŠ, ZŠ, SŠ

Popis pozice

Podpora zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Konkrétní náplň určí ředitel školy. 

Popis pozice

Podpora dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) ve škole i v rodině.

Kritéria pro uplatnění

Alespoň 3 děti/žáci ohrožení školním neúspěchem až do výše úvazku 1,0. Školní asistent není pedagogickým pracovníkem dle zák. č. 563/2004 Sb., ale musí splnit stejné kvalifikační předpoklady jako asistent pedagoga v zák. č. 563/2004 Sb.

Kritéria pro uplatnění

Minimálně 1 dítě/žák s OMJ až do výše úvazku 1,0.

Postup při podání žádosti

Žádost v aplikaci https://iskp21.mssf.cz/ lze podat u MŠ a ZŠ do 28. 4. 2023, u SŠ to bylo do 30. 11. 2022.

Postup při podání žádosti

Žádost v aplikaci https://iskp21.mssf.cz/ lze podat u MŠ a ZŠ do 28. 4. 2023, u SŠ do 30. 11. 2022.

Uznatelné náklady

Pracovněprávní náklady (pracovní poměr, DPP/DPČ)

Uznatelné náklady

Pracovněprávní náklady (pracovní poměr, DPP/DPČ)

Způsob financování

OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ 

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Šablony OP JAK – OP JAK

Způsob financování

OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ 

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Šablony OP JAK – OP JAK

Zdroj: MŠMT.

Dále máte možnost čerpat podporu pro žáky z Ukrajiny z Národního plánu doučování. Český jazyk může v rámci podpory potom doučovat externista. Více informací zde: doučování od IX 2022 | doučování (edu.cz).

 
  1. Hodnocení žáků z Ukrajiny

Na tento dotaz odpovídá Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D., krajská metodička projektu APIV B

Co se týče samotného hodnocení žáků, žáky není povinné hodnotit v těch předmětech, kterých se neúčastnili. Hodnocení na vysvědčení by mělo být slovní (tato informace by měla být zanesena ve školním řádu). Žák by měl být tedy hodnocen zejména z češtiny, je otázkou, zda žák by měl v této etapě například docházet na hodiny vlastivědy. Časová dotace by jinak měla být stejná jako u ostatních žáků. Doporučujeme vytisknout si a evidovat rozvrh žáka (z důvodu kontroly), informace by také měly být zanesené ve třídní knize. 

  1. Zvládnutí první úrovně znalostí (A1)

Na tento dotaz odpovídá Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D., krajská metodička projektu APIV B

Žáci nejsou povinni zvládnout v nějakém předem určeném období určitou úroveň jazyka. Je na třídním učiteli, aby v rámci Plánu pedagogické podpory a Plánu jazykové podpory nastavil cíle vzdělávání a ty následně vyhodnotil. 

Při vorbě Plánu pedagogické podpory se osvědčuje vycházet z Kurikula češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ, jehož součástí je také vstupní orientační test jazykové úrovně. Kurikulum si můžete stáhnout zde: https://cizinci.npi.cz/kurikulum/.

(V kurikulu je například celkem 10 tematických obsahů: škola, rodina, co rád/a dělám apod., se kterými můžete systematicky pracovat a soustředit se zejména v rámci Plánu pedagogické podpory na rozvíjení slovní zásoby žáků). 

K tomuto Kurikulu existují jednotlivě a podrobně zpracovaná témata: https://inkluzivniskola.cz/cdj-materialy-k-tematum.

Kurikulum a témata můžete využít pro tvorbu plánu jazykové podpory. Ukázku takového plánu si můžete stáhnout na stránkách inkluzivniskola.cz:

Plán jazykové podpory (PJP) - příloha PLPP | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz).

Možná by Vás mohly zajímat i pracovní listy do jednotlivých předmětů: 

https://inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety.

  1. Online podpora a poradenství pro učitele

Pokud byste uvítala nějakou dlouhodobější formu online podpory při práci se třídou, můžete se přihlašovat (i opakovaně) na některý z našich webinářů nebo online konzultací, které nabízíme v Národním pedagogickém institutu ČR zdarma: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=priznak:+DC.

Vzdělávací programy

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

www.nidv.cz