Jaká je role pedagogicko-psychologické poradny pro zařazení dítěte do speciální třídy a co pro to musí udělat rodiče?

Základním předpokladem pro vzdělávání dítěte ve třídě zřízené pro děti s handicapy uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „speciální třída“) je žádost zákonného zástupce o přeřazení dítěte do třídy speciální. Tato žádost musí být podložena kladným vyjádřením školního poradenského zařízení na první straně doporučení ŠPZ. Toto kladné vyjádření platí po dobu platnosti doporučení (viz § 20 odst. 1 vyhl. č. 27/2016 Sb.). I přes žádost zákonného zástupce nelze bez tohoto kladného vyjádření ŠPZ v doporučení, nebo dokonce i bez existujícího doporučení s kladným vyjádřením dítě do speciální třídy přeřadit. Stejně tak nelze dítě v takové třídě vzdělávat, pokud dítě ani doporučení ke vzdělávání nemá – chybí tak kladné vyjádření ŠPZ a zákonný zástupce nemá o co žádat.

 

Pokud dítě má platné doporučení, pak nestačí k zařazení do speciální třídy informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření (část VIII.), protože vzdělávání ve speciálním školství není podpůrné opatření (viz „seznam“ druhů PO v § 16 odst. 2 ŠZ), je potřebná ještě i žádost o zařazení do speciální třídy.

 

Pokud dítě má platné doporučení, ale rodiče si ho od školního poradenského zařízení nepřevzali, není to důvod k nezaslání doporučení do školy. Není přitom rozhodující, jestli má rodič doporučení k dispozici nebo ne, z hlediska poskytování podpůrných opatření nebo možnosti zařazení/setrvání do speciální třídy opět platí potřeba mít od rodiče písemný informovaný souhlas s poskytováním podpůrných opatření a ohledně zařazení/setrvání ve speciální třídě žádost o zařazení.

 

Vzdělávání dítěte ve speciální třídě je tak podmíněno platným doporučením s kladným vyjádřením se vzděláváním ve speciálním školství a žádostí zákonného zástupce se zařazením dítěte do speciální třídy. Pokud cokoli chybí, pak škole nezbývá nic jiného než dítě přeřadit do třídy běžné, protože nejsou splněny podmínky pro vzdělávání ve speciálním školství. Děti bez platného doporučení ŠPZ tak ani nelze vykazovat jako žáky tříd speciálních. Škola není povinna rodiče informovat o přeřazení do běžné třídy, pokud to neudělá, nejde o porušení žádné informační povinnosti. Samozřejmě je vhodné to rodičům sdělit, včetně popisu důsledků. Postačí neformální cesta, např. e-mail (efekt obyčejného dopisu, ale s doložitelným odesláním), v případě doporučeného dopisu bude mít škola potvrzeno ne/převzetí – pokud si rodiče dopis nepřevezmou, má se automaticky za to, že s koncem úložní doby je jim obsah dopisu znám.