Jak probíhá vzdělávání nadaných žáků? Na co mají nárok? Jak rozlišujeme kategorie nadaný žák a mimořádně nadaný žák? Jaké má možnosti škola při vzdělávání nadaných žáků?


Nadaný žák

Žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

 

Mimořádně nadaný žák 

Žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Povinnosti školy

Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu, včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve školním vzdělávacím programu může škola případně stanovit:

 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;
 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané
  a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků, jakými jsou například: 
 • předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 
 • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
 • specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;
 • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole (stáže);
 • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
 • obohacování vzdělávacího obsahu;
 • zadávání specifických úkolů, projektů;
 • příprava a účast na soutěžích, včetně celostátních a mezinárodních kol;
 • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

Další informace k této problematice:

Národní ústav pro vzdělávání:    

Nadání a nadaní

RVP ZV – 9. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Národní institut pro další vzdělávání:

http://www.talentovani.cz/