Průběh revizního posuzování zprávy z vyšetření a doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami revizním orgánem si můžete prohlédnout na infografice.


 

Pokud zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák podá žádost o revizi od 30 dnů od vystavení zprávy od školského poradenského zařízení, pak je revizní orgán povinen zahájit revizní řízení. Stejně tak škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který uložil povinnost návštěvy poradenského zařízení.

 

Jaké mohou vyvstat pochybnosti?

  • k závěrům zprávy
  • k závěrům posouzení speciálních vzdělávacích potřeb
  • k doporučení podpůrných opatření
  • k doporučení vzdělávací dráhy žáka
 

Jaké náležitosti musí zpráva reviznímu orgánu mít?

  • identifikační údaje žadatele
  • zdůvodnění žádosti o revizi
  • informace o pracovišti školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo doporučení
  • kopii revidovaných dokumentů