Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace
a diferenciace vzdělávání zařazována do individuálního vzdělávacího plánu na doporučení školského poradenského zařízení pedagogická
a speciálně pedagogická intervence.


Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

 

 

Počet hodin

Počet vyučovacích hodin pedagogické intervence je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (pro školy i školská zařízení – zejména pro ta ŠZ, která se podílejí na přípravě žáka na školu):

 • 2. st. podpůrného opatření: 1 h/týdně/škola, individuální práce se žákem nebo skupinová práce se žáky (maximálně 4 žáci ve skupině); 1 h/týdně/školské zařízení, „domácí“ příprava na školu    
 • 3. st. podpůrného opatření: až 3 h/týdně/škola, z toho 1 h/týdně práce se třídou (se vztahovou sítí); 1 h/týdně/školské zařízení, „domácí“ příprava na školu    
 • 4. st. podpůrného opatření: až 2 h/týdně/škola; 1 h/týdně/školské zařízení  
 • 5. st. podpůrného opatření: 2 h/týdně při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin s možností jejich dělení    

 

Které předměty spadají do kategorie speciálně pedagogické péče?

Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácvik sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

Jsou to tedy vyučovací předměty pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácvik sociální komunikace, zrakové stimulace apod. – tyto předměty ustanovuje škola ve školním vzdělávacím programu.

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně pedagogické péče:

 • řečová výchova,
 • rozvoj grafomotorických dovedností,
 • rozvoj vizuálně percepčních dovedností,
 • zdravotní tělesná výchova,
 • nácvik sociální komunikace, 
 • zraková stimulace,
 • bazální stimulace u žáků s mentálním postižením,
 • práce s optickými pomůckami,
 • logopedická péče,
 • rozvíjení sluchového vnímání,
 • odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci,
 • prostorová orientace,
 • český znakový jazyk,
 • prostředky alternativní a augmentativní komunikace,
 • samostatný pohyb zrakově postižených,
 • práce s optickými pomůckami,
 • Braillovo písmo,
 • bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami,
 • rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání,
 • rozumění mluvené i psané řeči a její produkci.
 • další oblasti případně vycházejí z konkrétních obtíží žáka.


Další informace a zdroje:

NÚV:

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10959  

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11026