"Individuální přístup k dítěti a jeho rozvoj nabízíme u nás žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům bez nich", říká ředitel svitavské základní školy Jiří Sehnal.


„Měl jsem možnost nahlédnout do fungování školských systémů v jiných státech Evropy a byl jsem překvapen velikou variabilitou přístupů. To mě posílilo v přesvědčení, že mnoho různých cest může vést k vítězství. Na obecné rovině jsme se již před lety rozhodli na naší škole podporovat individuální přístup ke všem žákům a vzdělávat je více k lidské a profesní uplatnitelnosti ve světě, který přichází. Souhlasíme zde s myšlenkou Alvina Tofflera, který tvrdí: „Negramotný ve 21. století není ten, kdo neumí číst, psát a počítat, nýbrž ten, kdo se neumí učit.“ Metoda, o které budu psát níže, je jedním z výrazných kroků na cestě k tomuto cíli,“ 

vypráví pan ředitel Sehnal o počátcích rozhodnutí na své škole něco změnit a přistupovat ke každému žáku bez ohledu na jeho vzdělávací potřeby více individuálně a se zaměřením na schopnost pracovat s informacemi a učit se více než na samotný obsah a prosté biflování.

 „Dobří ředitelé svoji dobrou praxi sdílejí. Díky tomu jsme se dostali k Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování, která nás velice oslovila. Reuven Feuerstein byl psycholog a pedagog, který vytvořil unikátní metodu pro rozvoj kognitivních funkcí. Feuersteinovo instrumentální obohacování (dále jen „FIE“) je metoda zprostředkovaného učení, kde s pomocí pracovních listů pracuje lektor se žákem takovým způsobem, který mimo jiné rozvíjí schopnosti komunikace, kooperace, rozpoznávání emocí a v konečném důsledku též posiluje dovednost se učit. Je poměrně složité o této metodě psát ve zkratce. Určitě bych všem případným zájemcům doporučil, aby na vlastní kůži zažili ochutnávku tohoto způsobu učení. Jen tak získáte komplexní souhrn pocitů, zážitků a odpovědí na vaše otázky,“ 

popisuje Jiří Sehnal ve stručnosti podstatu metody, kterou se pro její nesporný přínos pro rozvoj každého žáka, rozhodl zařadit do vzdělávacího programu své školy.

 „Na naší škole jsme tuto metodu vyzkoušeli jako nepovinný předmět u deváťáků a její efekt byl pro nás natolik zajímavý, že jsme se rozhodli jít nevyšlapanou cestou. Uvědomili jsme si, že chceme pozitivně ovlivnit všechny děti, a tak jsme se rozhodli začlenit metodu přímo do výuky vybraných tříd. Zařadili jsme jednu hodinu týdně na rozvrh pro žáky čtvrté až osmé třídy. Mají tak vyučovací předmět FIE, který se plně zaměřuje na využití metody a práci s ní. Dále jsme umožnili žákům devátého ročníku vybrat si nepovinný předmět FIE. Pro žáky první až třetí třídy máme připraven tým lektorů pro individuální práci formou intervencí či nepovinného předmětu a uvažujeme i nad prací s předškoláky v nedaleké mateřské škole,“ 

popisuje ředitel Jiří Sehnal, jak to funguje v praxi u nich ve škole.

„Vedlejším efektem působení učitelů, kteří jsou lektory metody Feuersteinova instrumentálního obohacování, je využití principů zprostředkovaného učení v běžné výuce.  I to má významný vliv na atmosféru ve třídě, potažmo v celé škole“,

dodává Jiří Sehnal k metodě, která je známá tím, že celkově mění přístup k učení od frontálního k zprostředkovanému, kdy samotní žáci přicházejí na podstatu věcí a učitel je „jen“ jejich průvodcem. Tím rozvíjí nejen žáky v samostatné práci a myšlení, ale obohacuje také jejich učitele, kteří si sami rozšiřují obzory a mění pohled na svět.  

 „Naše zkušenost byla pozitivní, jak v době před zavedením společného vzdělávání, tak i po něm. Individuální přístup k dítěti a jeho rozvoj u nás nabízíme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům bez nich. Metoda FIE využívá různorodosti skupiny k vzájemnému obohacování, které probíhá oboustranně“,

popisuje ředitel Sehnal svou zkušenost ze školy, která již léta přijímá všechny žáky ze své spádové oblasti, kteří mají zájem o studium na škole, a to bez ohledu na jejich individuální či speciální vzdělávací potřeby.

 „Ovšem, jak jsem psal výše, mnoho různých cest může vést k vítězství. Při vší skromnosti nenabízíme univerzální recept nýbrž zkušenost, u které budeme rádi, když nad ní budete přemýšlet nebo se jí necháte inspirovat,“ 

uzavírá ředitel Jiří Sehnal, který je sám v metodě FIE proškolen a používá ji ve své praxi, stejně jako velká část pedagogického sboru na jeho škole.


Zdroj: msmt.cz