Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil na dalším kulatém stole novinky v oblasti společného vzdělávání. Kromě výstupů z další analýzy společného vzdělávání seznámil účastníky z řad odborných organizací také se změnami ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Její účinnost je navržena k 1. říjnu letošního roku.


Diskusní setkání mělo za cíl představit zástupcům odborných organizací a institucí věnujících se společnému vzdělávání výsledky jednání se všemi aktéry vzdělávání v této oblasti. Oblast společného vzdělávání se totiž týká všech, a to jak samotných dětí, žáků a studentů, tak jejich učitelů, ředitelů škol, ale i  rodičů. Při novelizaci vyhlášky bylo proto potřeba brát v zřetel názory všech stran, a to tak, aby došlo k co nejlepšími zájmu všech vzdělávaných dětí,

Finální znění současné novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných představil ministr školství Robert Plaga„Novelou se určitě nijak nemění hlavní principy, jedná se pouze o úpravy směřující k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu a další modifikace směřující ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání,“ dodal Plaga.

Nová vyhláška snižuje například počet asistentů pedagoga ve třídě. Záměrem MŠMT totiž je, aby byl uplatňován princip sdílení asistenta namísto současného stavu, kdy je asistent doporučený na konkrétní dítě se speciálními vzdělávacími potřebami spíše asistentem dítěte než asistentem pedagoga. Návrh dále počítá s prodloužením doby mezi kontrolami dětí se SVP v pedagogických poradnách tak, aby nebyli zatěžované nadbytečnými diagnostikami, čímž by došlo kromě jiného také k úsporám i snížení administrativy.

 

Obsah vyhlášky byl průběžně konzultován se zástupci škol a školských poradenských zařízení, s profesními organizacemi speciálních pedagogů, pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, pracovníků speciálně pedagogických center i s neziskovými organizacemi a odbornou veřejností. Změny reflektovaly poznatky, na které upozornila další analýza společného vzdělávání, které závěry byly také představeny na dnešním kulatém stolu.

 


Zdroj: web MŠMT