Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům...

 

Ilustrační foto | zdroj: Freepik.com

 

Dotaz:

Dobrý den,

ráda bych věděla, zda v případě individuálního vzdělávání mám jako rodič (tedy zákonný zástupce žáka a zároveň vzdělavatel) právo na kopii písemné práce svého dítěte po jeho přezkoušení ve škole. Práci potřebuji pouze z důvodu doplnění znalosti dítěte. Bylo mi nabídnuto pouze nahlédnutí. Je to správné?

 

Odpověď

Na dotaz odpovídá Zonna Bařinková, odborný pracovník oblasti Společného vzdělávání při NPI ČR.

 

Dobrý den,

vhodnější by bylo dotaz rozebrat telefonicky, abych zjistila bližší informace, prozatím Vám k dané situaci sděluji: 

  • žádná obecně nebo centrálně stanovená pravidla pro poskytování testů / písemných prací rodičům (zákonným zástupcům nezletilých žáků) nejsou, a to ani v případě individuálního vzdělávání, vše je vždy o vzájemné dohodě se školou; 

  • mělo by však být společným zájmem zákonného zástupce nezletilého žáka i školy rozvíjet vzdělávací potenciál žáka na jeho maximum; škola má v případě individuálního vzdělávání metodicky vést vzdělavatele žáka, vysvětlovat metodické postupy apod.; 

  • škola může mít pro neposkytnutí kopií písemných prací různé důvody, např. se mohlo v minulosti stát, že je někdo zveřejnil na sociálních sítích apod., ale je běžné, že např. sešity, v nichž jsou mj. i testy, kratší písemné práce apod., si žáci ze školy běžně domů nosí; 

  • Vaše situace je specifická, pokoušela bych se škole vysvětlit důvody, proč kopii chcete, je možné se rovněž dohodnout, že si např. ofotíte jen ty úlohy, v nichž žák chyboval apod., zkuste vysvětlit, že se chcete k problematickým jevům / nezvládnutým úkolům vrátit, lépe je pochopit; navíc při učení je velmi důležitá pozitivní práce žáka s chybou; 

  • Vy jako zákonný zástupce nezletilého žáka (je to i právo žáka) máte podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále školský zákon), právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, podle téhož § 21 odst. 1 písm. e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; a také máte právo podle § 21 odst. 1 písm. f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona;  

  • podmínky vzdělávání žáků v individuálním vzdělávání vycházejí z § 41 školského zákona, kde jsou nastaveny obecně, proto musí škola na základě své vlastní situace přizpůsobit podmínky pro individuálně vzdělávané žáky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje uzavření písemné dohody o individuálním vzdělávání, která, přestože není pro strany právně závazná, má obsahovat základní pravidla spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci; nevím, zda jste takovou dohodu se školou uzavřela a pokud ano, jaká pravidla v ní máte nastavena;  

  • jak bude informovat o výsledcích vzdělávání žáků, si určuje sama škola; podrobnosti jsou uvedené v jejím školním řádu; pokud má škola tuto problematiku z pohledu zákonných zástupců nastavenu „nevstřícně“, je možné využít např. školskou radu, ta má zákonem danou kompetenci navrhovat změny školního řádu, ve školské radě působí vždy zástupce zákonných zástupců žáků, skrze školskou radu mají zákonní zástupci možnost tuto věc ovlivnit; 

  • za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání zodpovídá podle § 164 odst. 1 písm. c) školského zákona ředitel školy; 

  • pokud tedy nejste z nějakého důvodu spokojená s úrovní komunikace a způsobem předávání informací např. s učitelem určitého vyučovacího předmětu, doporučuji obrátit se právě na vedení školy.