Musí zákonný zástupce žádat o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) podle § 16 na každý školní rok? Nebo školské poradenské zařízení (ŠPZ) požádá jen jednou na formuláři Doporučení a ředitel školy žákovi vzdělávání podle IVP povolí na celou dobu platnosti Doporučení?

Např. žák má Doporučení s návrhem o  poskytování podpůrných opatření (PO) od 15. 2. 2019 do 30. 6. 2021. Rodič (zákonný zástupce) požádá o vzdělávání podle IVP uvedeného na Doporučení dne 20. 2., škola mu vypracuje IVP, v červnu ho vyhodnotí a o prázdninách připraví IVP na další školní rok 2019–2020. Musí zákonný zástupce znovu požádat o vzdělávání podle IVP na další školní rok?

Má ředitel školy vydávat Rozhodnutí o povolení  vzdělávání podle IVP se všemi náležitostmi Rozhodnutí (rozhodnutí, odůvodnění, poučení, kulaté razítko), když na IVP podle § 16 má dítě dle rozhodnutí ŠPZ o PO nárok? Nebo postačuje, když ředitel školy dá rodičům písemnou formou na vědomí, že povolil vzdělávání podle IVP na základě jejich žádosti v Doporučení?


Školský zákon obsahuje dva druhy IVP: „starý“ v § 18, který není podpůrným opatřením, a „nový“ v § 16 odst. 2 písm. f) školského zákona. Pokud má dítě přiznán od ŠPZ jako podpůrné opatření i IVP, pak jde o PO ve 2. a vyšším stupni podle § 16, nikoli o „staré“ IVP podle § 18.

 

O PO (včetně IVP jako PO podle § 16) ve 2. a vyšším stupni rozhoduje ŠPZ, ne ředitel školy, ten toto oprávnění nemá. Proto je postup následující: Jakmile škola obdrží ze ŠPZ „Doporučení“,  standardně požádá zákonného zástupce o udělení informovaného souhlasu s poskytováním PO. Udělený souhlas se vztahuje i na IVP coby PO, o kterém rozhodlo ŠPZ.

– proto zákonný zástupce nežádá o povolení vzdělávání podle IVP a proto ani ředitel školy o vzdělávání podle IVP jako PO podle § 16 nerozhoduje a nic dalšího neschvaluje. Tabulku v Doporučení tak není potřeba vůbec vyplňovat, naopak, je to dokonce protizákonné (viz níže).

Po udělení informovaného souhlasu s poskytováním PO (včetně IVP) škola už „jen“ vypracuje IVP. Ten se vždy vypracovává na jeden školní rok. Na nový školní rok vypracovává škola vždy IVP nové. Pokud má dítě Doporučení na několik let, pak skutečně stačí, pokud po vyhodnocení IVP na konci končícího školního roku škola připraví IVP rovnou na další školní rok. Nemusí čekat do konce září nového školního roku. Podpisy všech zúčastněných na formuláři IVP pak nejsou „schválením“, ale pouze dokladem toho, že byli s IVP seznámeni a vědí, co IVP obsahuje. 

Postup uvedený ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. je, co se týče postupu ohledně IVP jako PO, bohužel, protizákonný, protože nerespektuje zákonné rozdělení rozhodovacích pravomocí podle školského zákona (§ 3).