S novým školním rokem nastoupilo do škol několik desítek tisíc nových žáků a studentů z Ukrajiny. Abychom usnadnili pedagogům práci, přinášíme inspiraci, jak zmapovat a vyjít vstříc potřebám nově příchozích žáků a sladit je s potřebami své školy. Představujeme vám 10dílný seriál, který redaktoři webu Zapojmevšechny.cz připravili na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky. Zohlednili přitom české podmínky vzdělávacího systému.

Ilustrační foto / FOTO: Pixabay

Redaktoři webu Zapojmevšechny.cz vycházeli ze strategií ve Velké Británii [1], kde se s migrací a větším množstvím cizojazyčných dětí potýkají déle. Zaměřili se zejména na ty prvky, návody a opatření, které se dají využít i v českých podmínkách. Seriál je určen jak učitelům, ředitelům škol a dalším vedoucím pracovníkům, tak pracovníkům škol, kteří se zaměřují na konzultační a asistenční činnost v předškolním, základním i středním školství. Je plný konkrétních návodů, tipů a rad, jak změnit a obohatit přístup zejména k žákům, kteří přišli do školy v důsledku mezinárodní migrace, i jak změnit klima třídy, potažmo školy.


Nově příchozí žáci v obecném kontextu (britském i českém)

Jaké principy by pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) měly obecně platit?

 • Každé dítě v britské škole má právo naplnit svůj potenciál prostřednictvím přístupu k Národnímu vzdělávacímu programu. V českém prostředí jsou to Rámcové vzdělávací programy: ty stanoví konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou mj. závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů. A to nejlépe v prostředí školy, kde se žáci vzdělávají společně se svými vrstevníky.

 • Děti se nejsnáze učí, když se cítí bezpečně a jsou oceňovány. Školy proto potřebují mít strategii, jak usnadnit integraci nově příchozích žáků.

 • Všechny školy jsou povinny podporovat rasovou rovnost v souladu s platnou legislativou.

 • Školy i pedagogové by se měli zaměřit na pozitivní přínos každého nově příchozího žáka.  

 • Podmínky pro žáky by měly být vytvořeny na základě ověření jejich vstupních znalostí a posouzení kompetencí spolu s jazykovou výbavou.

 • Důležitá je navíc podpora rodičů nově příchozích žáků, zejména seznámení s novým vzdělávacím systémem, jehož se jejich děti stávají součástí.

 

Konkrétní kroky po přijetí a nástupu žáka s OMJ

V první řadě je nutno si uvědomit, že vzdělávací systém nově příchozího žáka se v jeho rodných/dosavadních podmínkách s velkou pravděpodobností v menší či větší míře liší od toho našeho. Pokuste se usnadnit nástup dítěte, i v rámci komunikace s jejich rodinou. Na co se soustředit? Na vše, na přivítání, přijetí a zápis, a to i třeba s pomocí tlumočníka pro první a důležité schůzky. Dále nezapomeňte na ověření znalostí a zmapování celkové situace žáka, zohledněte také pedagogickou přípravu, plánování odpovídajícího obsahu a rozsahu výuky. Pokud sami vše nezvládáte nebo se necítíte jisti, zapojte také třídní průvodce (kamarády), mentory, bilingvní pedagogy a asistenty a další adekvátní pracovníky ze školy, ale i rodiče a další aktéry mimo školu.

Důležitá je i průběžná podpora, mapování povědomí žáků o rozdílech mezi běžnou a akademickou češtinou a sledování procesu osvojování běžné a akademické češtiny u žáků a z toho vyplývající zohlednění změn ve studijních potřebách žáků během nabývání lepších jazykových kompetencí. Vhodné je i využívání mateřského jazyka jako nástroje k učení.

 

Obsah jednotlivých dílů 10dílného seriálu

Každý díl 10dílného seriálu se věnuje některému z aspektů k tématu začleňování nově příchozích žáků v britském základním školství:

V prvním díle se seznámíte s demografickými podmínkami ve Velké Británii, se zaváděním principů začleňování nově příchozích žáků do britských škol a s konkrétními postupy a tipy na pomocné organizace.

Ve druhém díle najdete konkrétní tipy na překonání obtíží, jimž nově příchozí žáci čelí, i jak na prvotní komunikaci s jejich rodiči.  Jaké informace je vhodné od rodičů, případně žáků získat? A co by se měli dozvědět rodiče i děti o fungování školy?

Třetí díl se zabývá počáteční fází integrace nově příchozích žáků: Po vstupním rozhovoru by již škola měla adekvátně naplánovat práci s nově příchozím žákem. Soustřeďte se na kvalitní plán a promyšlené začleňování pro obě zúčastněné strany – jak pro školu. Najdete tu také tipy, jak překonat jazykovou bariéru v prvních dnech, o zaváděcích programech i o roli tzv. školních průvodců a pedagogických asistentů. 

Čtvrtá část seriálu se zaměřuje primárně na metody hodnocení nově příchozích žáků a na 5 klíčových fází Národního kurikula v Anglii a Walesu. K čemu slouží úvodní hodnocení a jaké metody hodnocení můžete využívat? A jak adaptovat nově příchozí děti s malou či nulovou zkušeností se školou?

V pátém díle objasňujeme, co znamená vzdělávací model dočasné intenzivní podpory a jak je v zahraniční školní praxi využíván. Jedná se o proces tzv. „intenzivního podpůrného lešení“, kdy učitel poskytuje nově příchozímu žákovi s OMJ nejprve výraznou podporu, a postupně ji odebírá. Tento proces má žákům dodat důvěru při osvojování si nových znalostí a dovedností. Celý díl je plný praktických tipů, jak může výuka podle modelu dočasné intenzivní podpory vypadat.

V šestém díle přidáváme ke vzdělávacímu modelu dočasné intenzivní podpory pro žáky s OMJ strategie, jako je navazování na předchozí znalosti žáků, využívání vizuálních organizérů a strukturování učební látky za pomocí grafů.

Tipy na úspěšné výukové metody, jako je modelování, řízená diskuse, plánované příležitosti pro mluvení a poslech, rozhovor ve dvojici, kolaborativní učení a ICT aktivity ve výuce, najdete i v sedmém díle seriálu.

Osmá část se věnuje procesu nastavování kritérií hodnocení těchto žáků. Jak žákům nastavovat a komunikovat učební cíle a poskytovat jim zpětnou vazbu? Podrobněji se zde věnujeme tomu, jak pracovat s audionahrávkami mluveného projevu nových žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Podpoře žáků s OMJ ze strany školních specialistů a dalších profesí se věnuje devátý díl. Jakou náplň práce má specialista pro podporu integrace etnických menšin a dvojjazyčný pomocný učitel? Proč školy kladou takový důraz na vizuální prvky v prostředí školy a o čem je školní rituál „jazyk měsíce“?

V posledním díle seriálu se dozvíte tipy na specifické aktivity, jimiž mohou učitelé i spolužáci pomoci novým žákům se zapojením. Jako třeba práce v kruhu. A jakou roli v úspěšném začlenění žáků hrají jejich rodiče a proč je důležité rozvíjet i původní mateřský jazyk žáka?

Všechny díly seriálu o začleňování nově příchozích žáků v britském základním školství najdete na webu Zapojmevšechny.cz. Jsou plné praktických příkladů i odkazů na zdroje, vhodných i pro české podmínky:

 1. Britská inspirace: Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Průvodce pro 1. stupeň základních škol

 2. Britská inspirace: Jak pomáhat nově příchozím žákům

 3. Britská inspirace: Začleňování nově příchozích žáků. Jak předejít chybám?

 4. Britská inspirace: Hodnocení nově příchozích žáků

 5. Britská inspirace: Proč je důležité nové žáky podpořit a pak jim postupně podporu odebírat? Model dočasné intenzivní podpory 1

 6. Britská inspirace: Jak navazovat na předchozí znalosti nových žáků? Model dočasné intenzivní podpory 2

 7. Britská inspirace: Osvědčené výukové strategie pro nové žáky s OMJ. Modelem dočasné intenzivní podpory 3

 8. Britská inspirace: Nastavení kritérií hodnocení u nově příchozích žáků

 9. Britská inspirace: Při začleňování žáků s OMJ pomáhá specialista pro podporu integrace etnických menšin

 10. Britská inspirace: Zapojení spolužáků a rodičů při začleňování nových žáků

 

[1] © CROWN COPYRIGHT (2007). New Arrivals Excellence Programme Guidance. Primary and Secondary National Strategies ❙ 00650-2007BKT-EN ❙ [online]. Dostupné z: https://www.naldic.org.uk/Resources/NALDIC/Teaching%20and%20Learning/naep.pdf [dat.cit. 8. 6.2022] [dat. cit. 8. 6. 2022]