Do naší poradny na interaktivním webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také vám a dalším kolegům pedagogům :-).

Dotaz:

Dobrý den, pracuji na škole zřízené podle § 16. Každý rok coby speciální pedagogové sestavujeme IVP pro žáky, kteří je mají doporučené ze SPC. Dle pokynů ředitelky školy by IVP mělo vypadat tak, že se vytáhnou jen konkrétní informace ze zprávy od SPC, nic víc si tam pedagog doplňovat nemůže. Jde mi o to, že zprávy z SPC jsou často stručné, a od vedení nám bylo vysvětleno, že pokud v ní nějaké informace nebudou, tak jednotlivé kolonky vyplňovat nemáme, tudíž se často stává, že IVP je "pouze" vyplněný papír, který k ničemu neslouží. Chtěla jsem se tedy zeptat, je možné abychom si jako speciální pedagogové informace v IVP doplňovali podle svých zkušeností a nabytých vědomostí a nevázali se jen na zprávu ze SPC? Děkuji

(Foto: Freepik.com)

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za důvěru, níže najdete odpověď na Váš dotaz:

  • Vaše pochybnosti jsou na místě. Postup, který zmiňujete, že máte dle pokynu ředitelky školy při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) žáka pouze vyplnit a přepsat informace z „Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ (dále doporučení) a vše ostatní nechat nevyplněné, postrádá smysl.

  • Pro žáka ani pro pedagogy nemá žádný význam přepsat informace z jednoho dokumentu do druhého. Pokud vypracování IVP školské poradenské zařízení (dále ŠPZ) doporučuje, má to svůj důvod. Plán musí být zpracován tak, aby byl funkční, nesklouzl k formálnosti a nekonkrétním informacím.

  • Cílem je zpracování IVP tak, aby vznikl dokument, který bude praktickým pomocníkem pro vzdělávání žáka a pro rozvoj jeho maximálního vzdělávacího potenciálu. IVP je jedním z podpůrných opatření a podporuje optimální vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Informace v něm mají napomáhat k ucelenému obrazu o výchovně-vzdělávacím procesu žáka a účinné spolupráci všech pedagogických pracovníků, kteří se na vzdělávacím procesu žáka podílejí. Měl by vycházet i z kvalitní speciálně pedagogické diagnostiky a zkušeností se žákem, které vy jako odborníci na jeho vzdělávání máte. Má rovněž vycházet z konkrétních podmínek školy a např. na konkrétních úpravách v konkrétních předmětech se mají podílet vyučující daného předmětu.

  • Za vypracování IVP zodpovídá ředitel školy. Jeho zpracováním bývají zpravidla pověřeni pedagogové, např. třídní učitel, který zapojí ostatní pedagogické pracovníky podílející se na vzdělávání žáka. Optimálním postupem je IVP konzultovat s odpovědným pracovníkem ŠPZ a do tvorby zapojit také zákonné zástupce žáka.

  • Smysluplné je zamyslet se nad žákem jako nad osobností, která má specifické vzdělávací obtíže, potřeby, vlastnosti, schopnosti a učební dovednosti. IVP je zároveň „živým“ dokumentem, který je možno dle aktuálních potřeb žáka v průběhu školního roku doplňovat, a to v souvislosti s průběžným vyhodnocováním efektivity poskytovaných podpůrných opatření, pokroků žáka, případnými změnami v potřebách žáka či nižší mírou účinnosti některých podpůrných opatření apod. I na vyhodnocování IVP by se měli podílet všichni, kteří byli zainteresováni na jeho tvorbě (např. při jednáních pedagogické rady, metodických orgánů školy).

     

Více k Individuálnímu vzdělávacímu plánu (IVP) najdete také na webu www.zapojmevsechny.cz:

IVP má řadu výhod – jak se tvoří a k čemu slouží

IVP – s kým při tvorbě spolupracovat a kdy zapojit žáka

IVP – krok za krokem, rady a tipy pro třídní učitele

Ukázky vyplněných formulářů IVP pro žáky s různými SVP pomocí nápovědy najdete také zde: https://zapojmevsechny.cz/kategorie/vzorove-dokumenty

 

Na dotaz odpověděla Mgr. Zonna Bařinková, expert specialista projektu APIV B